Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6064/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 179.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thu Hiền và các hàng thừa kế của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ánh (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6063/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 156.1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thoa đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6062/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 58.8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị ĐỒng và các hàng thừa kế của hộ gia đình bà Phạm Thị DUng (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6061/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 146.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Tân đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6060/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 125.7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Kim Oanh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6059/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 18.1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Thanhđang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6058/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 91.5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Bỉnh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6057/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46.7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Thi đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6056/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 112.1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thắng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 27/10/2020
6055/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 141.1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Minh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6054/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 208.4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hòa đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6053/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 198.9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Cảnh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6052/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 205.4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Văn Kỳ và các hàng thừa kế của hộ gia đình bà Phạm Thị Go (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 27/10/2020
6051/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 262.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thu Hà và các hàng thừa kế của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duyết (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 27/10/2020
6050/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 78.0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Thoan đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 27/10/2020
6030/QĐ-UBND Về việc thu hồi 142,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Quân đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6029/QĐ-UBND Về việc thu hồi 251,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Tuấn Phương đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6028/QĐ-UBND Về việc thu hồi 450,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bộ đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6027/QĐ-UBND Về việc thu hồi 210,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Thanh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 26/10/2020
6026/QĐ-UBND Về việc thu hồi 165,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Anh Trúc đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020