Kinh tế

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đối với các kho hàng hóa trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 09/09/2020 | 16:18  | Lượt xem: 1859

Ngày 08/9/2020, UBND quận Long Biên đã tổ chức cuộc họp để chỉ đạo UBND các phường, các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đối với các kho hàng hóa trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Xuân Trường – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài nguyên môi trường, Tài chính – kế hoạch, Công an quận, Đội quản lý thị trường số 16 và lãnh đạo UBND 14 phường. Tại cuộc họp, phòng Kinh tế đã báo cáo kết quả rà soát các kho hàng trên địa bàn của 14 phường và đề xuất một số giải pháp để nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương.

Căn cứ ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp đã kết luận:

1. Công tác quản lý phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các kho hàng hóa trên địa bàn là nhiệm vụ UBND các phường phải đặc biệt quan tâm vì đây là nhóm có nhiều tiềm ẩn nguy cơ cao. Ngoài kết quả đã rà soát đối với 247 kho hàng hóa, UBND quận yêu cầu UBND các phường phối hợp với Công an quận tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung các kho hàng và kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc hoạt động ở từng kho hàng trên địa bàn; chủ động kiểm tra hoặc đề nghị các ngành chức năng của quận kiểm tra đối với các kho hàng có nguy cơ cao.

2. Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 16, Công an quận và UBND các phường xây dựng và tham mưu UBND quận phê duyệt kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động hóa chất, kho hàng và phòng chống cháy, nổ liên quan đến hóa chất, kho hàng hóa trên địa bàn quận Long Biên để tổ chức thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020.

3. Công an quận tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống cháy nổ cho UBND các phường.

4. Ban chỉ đạo 389 quận, Công an quận tiếp tục thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo chuyên ngành và tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giữa các đơn vị để tránh chồng chéo trong kiểm tra các cơ sở. 

5. Trên cơ sở danh sách các kho hàng đã được UBND phường rà soát báo cáo, phòng Tài nguyên môi trường tổ chức đối chiếu với Kết luận số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội để tham mưu xử lý, quản lý về đất công.