Kinh tế

Giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp và công tác môi trường.
Ngày đăng 21/05/2016 | 10:59  | Lượt xem: 981

Sáng ngày 13/5/2016, UBND quận tổ chức giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp và công tác môi trường.

Chủ trì cuộc họp:

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND;
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Quản lý đô thị; Tài chính kế hoạch; Chủ tịch UBND 14 phường; Chi cục thuế quận; Trưởng bộ phận "Một cửa";

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của UBND quận về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, công tác BVMT tháng 4 năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016.

1.Về công tác cấp GCN:

Đã tiếp nhận 445 hồ sơ; trình UBND quận cấp được 278 giấy, đạt tỷ lệ 27,2% so với kế hoạch năm. Ngoài ra còn cấp được 380 giấy cho các trường hợp tái định cư, đấu giá, bán nhà theo Nghị định 61/CP;

2. Công tác lập hồ sơ cấp đất di tích:

Cơ sở tín ngưỡng: Tham mưu UBND quận Quyết định giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý đối với 3 cơ sở là Đình Nông Vụ Đông, phường Phúc Lợi và Đình Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm. Cón lại 5 cơ sở, trong đó có 2 cơ sở đủ điều kiện lập hồ sơ là Đình Lệ Mật, Đình Kim Quan; 3 cơ sở vướng mắc là Đền Ghềnh, đền Trấn Vũ, Đình Mai Phúc.

Cơ sở tôn giáo: Trong năm 2016, UBND thành phố chưa ban hành quyết định giao đất cho các cơ sở tôn giáo;

3. Công tác cấp GCN cho các đơn vị hành chính sự nghiệp:

Tiếp nhận 6 quyết định giao đất cho 114 cơ sở với diện tích 110329,6 m2 tại các phường:

+ Ngọc Thuỵ 17232 m2 với 24 điểm;

+ Thạch Bàn 17820,6 m2 với 19 điểm;

+ Việt Hưng 31257 m2 với 12 điểm;

+ Sài Đồng 18841 m2 với 16 điểm;

+ Đức Giang 23000 m2 với 21 điểm;

+ Ngọc Lâm 2179 m2 với 22 điểm;

Tổng số đơn vị hành chính, sự nghiệp đã có quyết định giao đất của UBND thành phố Hà Nội là 160 điểm (năm 2015 là 46 điểm) với diện tích 178716,7 m2 (năm 2015 là 68387,1 m2).

4. Công tác quản lý về môi trường:

4.1. Xây dựng và tham mưu UBND quận ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong bảo vệ môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành bản dự thảo "Quy chế dân chủ trong bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận Long Biên" và tổng hợp ý kiến góp ý của các Phòng, Ban, Ngành và UBND các phường. Hiện tại, dự thảo đã hoàn thiện và sẵn sàng trình UBND quận xem xét, thông qua.

4.2. Công tác kiểm tra, kiểm soát: (số liệu đến hết ngày 10/5)

- Phòng TNMT: Trong tháng 4/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 19 cơ sở, phát hiện 10 cơ sở vi phạm. Kết quả: Đã tham mưu UBND quận quyết định xử phạt hành chính 7 cơ sở với số tiền phạt là 153 triệu đồng.

Kết quả cho đến nay: Đã kiểm tra được 55 cơ sở, phát hiện 25 cơ sở vi phạm, tham mưu UBND Quận quyết định xử phạt hành chính 18 cơ sở với số tiền là 307 triệu đồng.

- UBND các Phường:

Trong tháng 4/2016 đã kiểm tra 99 cơ sở (trong đó có 22 cơ sở dừng hoạt động), còn lại 77 cơ sở được kiểm tra, phát hiện 56 cơ sở vi phạm. Kết quả xử lý: yêu cầu khắc phục 49, xử lý phạt 7 cơ sở với số tiền phạt là 23,5 triệu đồng.

Như vậy, đến ngày 12/5/2016, các phường đã kiểm tra được 139 cơ sở, phát hiện 83 cơ sở vi phạm, xử lý phạt 11 cơ sở với số tiền 34 triệu đồng, yêu cầu khắc phục 72 cơ sở.

4.3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Căn cứ kết quả rà soát đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận phân cấp, trong tháng 4 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 52 thông báo thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp với tổng số tiền phải thu là 111 triệu đồng, đến nay đã có 20 đơn vị nộp phí với tổng số tiền là 39 triệu đồng.

4.4. Công tác giải quyết đơn thư: Trong tháng 4/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường được UBND quận giao tham mưu, giải quyết 01 vụ việc gây ô nhiễm môi trường của Gara ô tô Hòa Nam phường Long Biên. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND phường kiểm tra, xử lý và có văn bản trả lời công dân. Đến nay, Gara ô tô Hoà Nam đã dừng hoạt động và di chuyển sang địa điểm khác.