Kinh tế

Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Quận
Ngày đăng 23/12/2015 | 15:04  | Lượt xem: 2239

Ngày 22/12/2015 tại Hội trường Quận uỷ, UBND Quận tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016

Dự và trực tiếp chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Quận uỷ; Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận. Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo UBND Quận, Trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND 14 phường tham dự.

Tại cuộc họp đồng chí Đinh Thị Thu Hương -  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch công bố Quyết định số 11699/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về việc nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Quận Long Biên và nêu lên một số nội dung cần lưu ý trong việc phân bổ, giao kế hoạch và dự toán năm 2016.

Đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch phát biểu tại hội nghị

I. Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH

1. Năm 2016, Thành phố chỉ tiêu cho quận theo QĐ số 6788 là 12 chỉ tiêu (tăng 03 chỉ tiêu so với năm 2015), trong đó:

- Chỉ tiêu giao như năm 2015 gồm 07 chỉ tiêu: (Chỉ tiêu Thu, chi NSNN; Giảm tỷ suất sinh thô; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên;Giảm tỷ lệ TE dưới 5 tuổi bị SDD; Số hộ thoát nghèo trong năm (theo chuẩn mới); Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm)

- Chỉ tiêu thay đổi cách thức giao gồm 02 chỉ tiêu (Số hộ dân cư được công nhận "gia đình văn hóa"; Số TDP được công nhận "TDP văn hóa"). Năm 2015 hai chỉ tiêu này TP giao cả số tương đối và số tuyệt đối. Năm 2016 TP chỉ giao theo số tuyệt đối.

- Chỉ tiêu mới 03 chỉ tiêu gồm:(Tỷ lệ rác thải thu gom, vận chuyển trong ngày;Biên chế hành chính sự nghiệp;Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế).

2. Năm 2016, Quận giao tổng số 74 chỉ tiêu cho 13 phòng, ban, ngành chủ trì báo cáo (tăng 01 đơn vị chủ trì là cơ quan Bảo hiểm xã hội quận), Trong đó:

2.1. Chỉ tiêu pháp lệnh HĐND quận giao: 15 chỉ tiêu (trong đó: 12 chỉ tiêu Thành phố giao; 03 chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh quy định tại văn bản 8359 của thành phố gồm: Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu; Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế; Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu).

Trong tổng số 12 chỉ tiêu pháp lệnh TP giao, quận giao tăng kế hoạch đối với 07 chỉ tiêu; 05 chỉ tiêu giao bằng kế hoạch TP giao.

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch UBND Quận giao: 59 chỉ tiêu, gồm 05 nhóm:

+ Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 08 chỉ tiêu

+ Nhóm chỉ tiêu về Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ: 10 chỉ tiêu

+ Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội (bao gồm: Dân số, lao động việc làm, giảm nghèo, cung cấp dịch vụ cơ sở hạn tầng thiết yếu (tổng số xã phường, tổng số km đường giao thông cấp huyện quản lý), Y tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, cải cách hành chính): 33 chỉ tiêu.

+ Nhóm chỉ tiêu về XD đô thị: 04 chỉ tiêu.

+ Nhóm chỉ tiêu về kinh tế, trang trại (doanh nghiệp): 04 chỉ tiêu

3. Chỉ tiêu kế hoạch KT-XH của phường

HĐND quận giao phường 08 chỉ tiêu pháp lệnh, gồm:

+ Thu, chi ngân sách nhà nước;

+ Số hộ thoát nghèo trong năm;

+ Số hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa";

+ Số tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa";

+ Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp lần đầu);

+ Biên chế công chức và lao động hợp đồng của đơn vị.

  II. Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016

 Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và đơn vị thuộc quận thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quản quản lý và điều hành ngân sách.

1. Về thu ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế, các ban, ngành và UBND các phường tổ chức triển khai hiệu quả các Luật thuế sửa đổi, bổ sung; rà soát, điều chỉnh mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đảm bảo mức thu với lộ trình phù hợp; tăng cường kiểm tra thuế, hoàn thuế theo quy định và quản lý đôn đốc công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của Luật quản lý thuế; Tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách; Kiên quyết xử lý theo quy định đối với những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ỳ nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính đất đai.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý dứt điểm các tồn tại về thu tiền sử dụng đất, về đấu giá quyền sử dụng đất còn tồn đọng kéo dài;  Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, triển khai đồng bộ, sâu rộng quy chế phối hợp, quy chế dân chủ trong lĩnh vực thu thuế tới các cấp, các ngành và đơn vị cơ sở.

2. Về chi ngân sách nhà nước

Dự toán chi ngân sách năm 2016 được giao chi tiết theo từng lĩnh vực, sự nghiệp; Đảm bảo các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định pháp luật; Đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách được Nhà nước ban hành, nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ duy trì đô thị (rác thải, nước thải, cây xanh, chiếu sáng..) và những nhiệm vụ quan trọng đã được phê duyệt;

Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2016 cho từng đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và phân cấp quản lý thu, chi ngân sách của Thành phố; Giao dự toán chi đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, sự nghiệp môi trường và bố trí dự phòng ngân sách không thấp hơn chỉ tiêu Thành phố giao; Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng chi chuyển nguồn lớn, chi ngoài dự toán.

3. Đối với kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016, cần quán triệt những nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các Nghị quyết của HĐND Thành phố về tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức để nâng cao chất lượng tuyển dụng và phòng chống tiêu cực.

Quyết liệt rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý biên chế, tiền lương công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm và theo chỉ tiêu bên chế được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, giải quyết công việc.   

Kết luận và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Phó bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo các đơn vị cần tập trung vào những vấn đề sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường quán triệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 đã được UBND Quận giao tại quyết định số 11699/QĐ-UBND ngày 21/12/2015; cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 1/2016.

Giao phòng Tài chính – kế hoạch, Kho bạc nhà nước Long Biên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các đơn vị và UBND các phường tổ chức thực hiện và tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các các đơn vị, báo cáo UBND Quận để có biện pháp xử lý cụ thể, kịp thời đối với các đơn vị không thực hiện đúng các nguyên tắc do HĐND, UBND quận đã thông qua và quyết định.

2. Các nội dung cần lưu ý

2.1.  Đối với thu ngân sách:

- Cần quan tâm đến nợ 1.000 tỷ: Giao Chi cục thuế xác định rõ địa chỉ, số nợ của từng đơn vị, giải pháp khắc phục báo cáo UBND Quận trong tháng 1/2016.

- Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND 14 phường rà soát quỹ đất nông nghiệp để hoang hoá, đề xuất phương án sử dụng báo cáo UBND Quận trong tháng 2/2016.

2.2. Đối với chi ngân sách:

- Rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc còn triển khai đến 31/12/20015.

- Đối với các Chương trình cấp uỷ, cơ quan Thường trực tham mưu trình Ban chủ nhiệm kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016, trên cơ sở đó sẽ phân khai dự toán theo nhu cầu của từng Chương trình. Một số nội dung triển khai theo Chương trình cấp uỷ (Chương trình 02, 03), yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng vào trong nội dung kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị, hoàn thành trong T1/2016

- Đối với đầu tư công: Hiện nay, HĐND Thành phố đã có Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C, yêu cầu các đơn vị có liên quan (Phòng Tài chính – kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND 14 phường) nghiên cứu và triển khai thực hiện.

- Đối với công tác chuẩn bị đón Tết âm lịch: Đề nghị UBND các phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn rà soát, xây dựng kế hoạch để xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, triển khai chế độ chính sách hỗ trợ trong dịp tết theo quy định.