Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Sửa đổi, bổ sung 6 thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp
Ngày đăng 07/09/2018 | 14:37  | Lượt xem: 17550

Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 2244/QĐ-BTP ngày 24/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. Theo đó, các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp trung ương thực hiện tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp bao gồm:

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam: Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nộp 01 bộ hồ sơ gồm: tờ khai, Bản sao hộ chiếu; Bản sao số hộ khẩu hoặc số tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam. Trường hợp ủy quyền có thêm văn bản ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú). Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nộp Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức.

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Cơ quan tiến hành tố tụng nộp Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng

2. Thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Sở Tư pháp bao gồm:

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt NamCông dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú. Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu; Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp ủy quyền thì có thêm văn bản ủy quyền và Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người được ủy quyền.

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại việt Nam). Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nộp Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam). Cơ quan tố tụng nộp Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.