Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

10 thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Ngày đăng 13/04/2018 | 10:24  | Lượt xem: 6473

Bộ y tế đã ban hành Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, có 10 thủ tục mới được ban hành gồm 4 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh  về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng bao gồm:

- Đăng ký bán công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định

- Đăng ký bán công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phấm hỗn hợp có công dụng mới phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tể quy định sản xuất trong nước

- Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

- Cấp, Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phầm bảo vệ sức khỏe

- Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

- Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

- Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giám

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khầu theo phương thức kiểm tra thông thường

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

Ngoài ra Quyết định cũng bãi bỏ 28 thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.