Đảng đoàn thể

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 15 của Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026"
Ngày đăng 24/09/2022 | 21:45  | Lượt xem: 414

Chiều ngày 22/9/2022, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Kế hoạch số 130-KH/QU, ngày 28/7/2022 của Quận ủy Long Biên thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Duy Hoàng Dương - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Khánh Long - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND Quận khóa IV; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã triển khai Kế hoạch số 130-KH/QU, ngày 28/7/2022 của Quận ủy Long Biên thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Với mục đích: tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy đối với các hoạt động của HĐND Quận; vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND Quận; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND Quận với UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Quận và các cơ quan liên quan; nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của HĐND Quận trong hệ thống chính trị, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giai đoạn 2021 - 2026 và các năm tiếp theo; gắn với thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị trên địa bàn Quận.

Kế hoạch đặt ra 03 yêu cầu: (1) Quán triệt sâu rộng, đầy đủ ý nghĩa và các nội dung của Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên trong toàn hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đơn vị. (2) Trong quá trình thực hiện cần bám sát chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy. (3) Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị 02 ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ một số điểm mới; đề xuất một số ý kiến trong công tác giám sát, công tác tiếp dân và nâng cao chất lượng  của tổ đại biểu HĐND Quận.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy , Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy ghi nhận các kết quả bước đầu sau 01 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Quận. Để thực hiện hiệu quả Đề án 15-ĐA/TU của Thành ủy và Kế hoạch 130-KH/QU của Quận ủy, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Kế hoạch 130-KH/QU đặt ra; bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện như sau:

1. Ban Thường vụ Quận ủy: Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này của Ban Thường vụ Quận ủy; Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời có ý kiến đối với hoạt động của HĐND Quận, nhất là trong việc định hướng những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quyết định của HĐND Quận. Định kỳ nghe Thường trực HĐND Quận báo cáo tình hình hoạt động, tổng hợp những nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các tổ chức cơ sở đảng chủ động kiểm tra, đôn đốc, định hướng cho cấp ủy cơ sở về thực hiện kế hoạch này.

2. Thường trực HĐND Quận: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy để tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức quán triệt các nội dung của Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy, Kế hoạch của Đảng Đoàn HĐND Thành phố, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đến các cấp ủy đảng theo quy định; tổ chức quán triệt đến các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Quận; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 15-ĐA/TU của Thành ủy, Kế hoạch 245-KH/ĐĐ của Đảng Đoàn HĐND Thành phố và Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy; Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/TU, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; định kỳ hàng năm báo cáo HĐND Quận và Thường trực HĐND Thành phố kết quả thực hiện.

3. UBND Quận: Phối hợp với Thường trực HĐND và các ban HĐND Quận chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND Quận theo quy chế phối hợp, đặc biệt trong công tác chuẩn bị tài liệu và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất ; tổng hợp giải quyết và trả lời các kiến nghị cử tri đảm bảo phục vụ tốt các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Quận; phối hợp tốt trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Mời Thường trực HĐND Quận dự các cuộc họp hằng tháng và các cuộc họp khác của UBND Quận bàn về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

4. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 15-ĐA/TU của Thành ủy; phối hợp với Thường trực HĐND Quận tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án của các đơn vị.

5. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội:

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Quận chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Phường theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ UBND Phường trong các hoạt động, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của HĐND Quận; phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân hằng năm và các hội nghị tiếp xúc với cử tri của tổ đại biểu HĐND Quận tại nơi ứng cử.

Chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền; vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia tiếp xúc cử tri; phối hợp theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân và tổ chức phản biện xã hội những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đông đảo Nhân dân.

6. Đảng ủy các phường: Chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ các phường làm tốt công tác phối hợp trong các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề./.