Đảng đoàn thể

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
Ngày đăng 30/07/2022 | 09:06  | Lượt xem: 853

Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 27/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)”, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước, đặc biệt là tham mưu ban hành những quyết sách mới như Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư về “Cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”, Nghị quyết 306 (tháng 4/1986) của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở.

2. Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, đất nước và Nhân dân lên trên hết.

3. Những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công.

5. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, nhất là ở tỉnh Quảng Nam; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo...

Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo:

1. Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân quận Long Biên, nhất là thế hệ trẻ noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Võ Chí Công, ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng Thủ đô, Quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây

Đề cương tuyên truyền xem tại đây