Đảng đoàn thể

Tiếp sóng trực tuyến hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Ngày đăng 26/11/2021 | 13:11  | Lượt xem: 577

Sáng 24-11, quận ủy Long Biên tổ chức tiếp sóng trực tuyến hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến 16 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 200 đồng chí cán bộ chủ chốt quận và cơ sở.

Quang cảnh tại điểm cầu Hội trường Quận ủy

Tại điểm cầu Quận ủy có đồng chí Đường Hoài Nam – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị Quận, Bí thư các chi, đảng bộ khối Doanh nghiệp – HCSN trực thuộc Quận. Tại điểm cầu 14 phường, có sự tham dự của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và trưởng MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường.

Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) đã xác định: Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam. Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa là một việc làm rất có ý nghĩa về nhiều phương diện. Tổng Bí thư khẳng định: “Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi". Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI”.

Một số hình ảnh tại điểm cầu các phường: