Đảng - đoàn thể

Chỉ đạo thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày đăng 06/05/2021 | 10:30  | Lượt xem: 311

Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch số 64/KH-BTV ngày 30/9/2020 của Ban thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đại  biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội LHPN Quận đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn 246 chi hội phụ nữ trên địa bàn tổ chức hội nghị chi hội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2021,  246/246 chi hội phụ nữ đã tổ chức thành công hội nghị chi hội. Ngay sau hội nghị các chi hội hoàn thành, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận đã tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Chỉ đạo Hội LHPN các phường làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, phân công từng phần việc cụ thể cho các tiểu ban phục vụ Đại hội để tổ chức Đại hội thành công, đảm bảo chất lượng. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh: đại biểu đi dự có tờ khai y tế. đeo khẩu trang; hội trường được sát khuẩn, khử khuẩn. Chất lượng công tác bầu cử đảm bảo, nhân sự BCH và cán bộ chủ chốt có nhiều đổi mới theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, nâng cao về trình độ theo đúng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ (14/14 Chủ tịch cơ sở có trình độ đại học). Các đồng chí uỷ viên BCH đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH khoá mới. Cơ cấu các ngành, cá nhân tiêu biểu đạt từ 10-15%. Đảm bảo có 3 độ tuổi trong BCH, dưới 40 tuổi có ít nhất 10%,; 40 đến 50 và trên 50 tuổi. Công tác tuyên truyền đảm bảo trước, trong và sau đại hội sôi nổi, tạo đựơc không khí phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ và nhận đựơc sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương đơn vị. Các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin tại Đại hội (phóng sự, hình ảnh báo cáo minh họa; trình chiếu danh sách khi bầu cử BCH và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên). 14/14 phường đã chú trọng xây dựng các khâu đột phá gắn với tình hình tại địa phương và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo từng chỉ tiêu, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào và hoạt động Hội, có tác động đến các đối tượng phụ nữ và góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tính đến ngày 4/5/2021, 16/16 cơ sở Hội đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp (sớm hơn so với kế hoạch đề ra gần 01 tháng, kế hoạch hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2021). Song song với việc chỉ đạo Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận cũng đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về văn kiện chính trị, nhân sự, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất…để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công theo đúng kế hoạch và chương trình công tác đề ra./.

Một số hình ảnh Đại hội các phường: