Đảng - đoàn thể

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2022
Ngày đăng 19/04/2022 | 09:20  | Lượt xem: 403

Sáng ngày 19/4/2022, tại giảng đường, Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2022.

Dự Lễ khai giảng có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Lê Thùy Linh - QUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ; đồng chí Lê Công Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Long Biên.

Đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/QU, ngày 29/12/2022 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2022; thực hiện Quyết định số 419-QĐ/QU, ngày 12/4/2022 của Quận ủy Long Biên về việc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2022, Trung tâm Chính trị quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2022. Đã có 126 đảng viên mới tại 25 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận Long Biên tham dự lớp học. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng tại Trung tâm, các học viên sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ban hành và các chuyên đề bổ trợ. Qua khoá bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ nắm được kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhận thức đầy đủ vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Các học viên hiểu rõ hơn việc phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là thường xuyên, liên tục và suốt đời. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá tại lớp nhằm đánh giá kết quả học tập làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Sau Lễ khai giảng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã giảng chuyên đề đầu tiên: “Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam” tại lớp.