Đảng - đoàn thể

Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho trên 3.500 giáo viên trên địa bàn quận
Ngày đăng 19/09/2021 | 18:21  | Lượt xem: 481

Sáng 19/9/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè cho toàn thể cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học trên địa bàn Quận bằng hình thức trực tuyến.

Dự và trực tiếp là Báo cáo viên của lớp học có đồng chí Phạm Xuân Thâu - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị Quận, đồng chí Vũ Thị Thu Hà - Trưởng phòng GD&ĐT Quận, với sự tham gia học trực tuyến của trên 3.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Tại lớp học trực tuyến các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB Trung ương trình bày chuyên đề năm 2021, gồm 2 phần đó là: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, đồng chí Báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là: Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. Thứ ba, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là: Thứ nhất, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vĩ một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thứ hai, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Thứ ba, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ tư, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

Tiếp theo về nội dung tình hình thế giới, trong nước, đồng chí báo cáo viên đi sâu phân tích về Tình hình Quốc tế, xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển là chủ đạo. Những thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tiếp tục phát triển, tình hình trong nước: Thành tựu 35 năm năm công cuộc đổi mới. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi thách thức sẽ còn tiếp diễn như: An ninh phi truyền thống dịch bệnh COVID - 19,... và an ninh truyền thống tình hình Biển Đông, cạnh tranh chiến lượng Trung - Mỹ,…Tiếp theo đồng chí nêu một số nhiệm vụ của ngành giáo dục - Đào tạo năm học 2021 - 2022 và những nhiệm vụ cơ bản lâu dài.

Sau khi kết thúc lớp học, theo Kế hoạch các đồng chí học viên sẽ làm bài thu hoạch theo quy định./.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Toàn cảnh lớp học trực tuyến truyền đi tại phòng họp số 2 Quận ủy

Đ/c Báo cáo viên trình bày tại lớp học 

Hình ảnh giáo viên đang học tập trực tuyến