Đảng - đoàn thể

Một số điểm mới trong Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ngày đăng 05/09/2021 | 22:04  | Lượt xem: 1249

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

So với Quy định số 30-QĐ/TW, Quy định số 22-QĐ/TW có một số điểm mới như sau:

1. Về tên gọi đổi từ “Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng  về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” thành “Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

2. Về bố cục: Quy định mới có 07 chương, 36 điều, được kết cấu bằng các chương, điều, khoản theo chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng  (Quy định số 30-QĐ/TW có tính chất hướng dẫn từng điều tại Chương VII và Chương VIII của Điều lệ Đảng, không có chương, điều). Có sự sắp xếp thống nhất, hợp lý các nội dung về đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động, giải thích từ ngữ, nội hàm các khái niệm phổ biến được đề cập trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (trước đây nằm ở nhiều điều, khoản, mục khác nhau trong Quy định số 30-QĐ/TW).

3. Về nội dung: Bổ sung, sửa đổi một số nội dung, cụ thể:

- Tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp được “chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ... cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” (Quy định số 30-QĐ/TW chỉ “hướng dẫn, kiểm tra...”).

- Bổ sung quy định việc đối tượng được kiểm tra “không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát” .

- Quy định cách tính thời hạn kiểm tra, giám sát “tính từ ngày chủ thể kiểm tra, giám sát gửi quyết định kiểm tra, giám sát hoặc ngày nhận được báo cáo của đối tượng kiểm tra, giám sát đến ngày kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát đó”.

- Về thi hành kỷ luật Đảng:

+ Điều chỉnh quy định về những trường hợp chưa xem xét kỷ luật gồm: “mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, bị bệnh nặng” (theo Quy định số 30-QĐ/TW: “đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận”).

+ Về thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên, bổ sung thêm chủ thể ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, UBKT đảng uỷ cơ sở có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; ban thường vụ đảng uỷ cơ sở được kỷ luật chi bộ trực thuộc hình thức khiển trách, cảnh cáo; UBKT từ cấp huyện trở lên được quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ cấp dưới.

+ Về quy trình, phương pháp thi hành kỷ luật, quy định rõ hơn quyền biểu quyết thi hành kỷ luật tại chi bộ: “Ở chi bộ là tổng số đảng viên chính thức (trừ số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác và đảng viên đã được miễn công tác, sinh hoạt đảng không có mặt tại cuộc họp); nếu đảng viên được giới thiệu sinh hoạt tạm thời, đảng viên đã được miễn công tác, sinh hoạt đảng đó có mặt tham gia biểu quyết thì vẫn tính”.

+ Bổ sung trường hợp đảng viên vi phạm bị truy nã thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ hoặc xoá tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật.

+ Điều chỉnh cách tính thời hạn kỷ luật đối với trường hợp quyết định thay đổi hình thức kỷ lật: “thời hạn chấp hành kỷ luật được tính từ ngày quyết định kỷ luật đầu tiên có hiệu lực”.

- Về khiếu nại kỷ luật Đảng:

+ Bổ sung chủ thể giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng gồm ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, UBKT đảng uỷ cơ sở.

+ Bổ sung trường hợp không xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng: “Từ chối nhận quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật”.

+ Bổ sung quy định: “Trường hợp nhận được khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất 5 ngày phải chuyển cho tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết, đồng thời báo cho người khiếu nại”.

Ngoài ra, Quy định số 22-QĐ/TW còn nêu rõ một số nguyên tắc, bổ sung, thay thế một số cụm từ cho phù hợp với các quy định mới của Đảng và có hiệu lực kể từ ngày ký./.