Đảng - đoàn thể

Kết quả kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư
Ngày đăng 20/05/2021 | 18:08  | Lượt xem: 1816

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ngày 09/4/2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 04- HD/QU về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách cơ sở đảng chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian; Chỉ đạo Ban Tổ chức xây dựng lịch kiểm tra, phân công cán bộ, công chức sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu của Thành ủy.

Đến ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã thảo luận, thống nhất kết quả kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 đối với 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận, cụ thể như sau:

- Tổng số đảng viên của Đảng bộ Quận (tính đến thời điểm 01/4/2021) có 16.886 đảng viên (trong đó: 16.603 đảng viên chính thức, 283 đảng viên dự bị).

- Số đảng viên đã được đổi, phát thẻ đảng viên: 16.560/16.603 đạt tỷ lệ 99,74%; đảng viên chính thức chưa được phát thẻ đảng viên: 43/16.603 đạt tỷ lệ 0,26% (trong đó 20 đảng viên ở nơi khác chuyển về, 23 đảng viên của Đảng bộ Quận mới được công nhận đảng viên chính thức chưa kịp đề nghị phát thẻ đảng viên).

- Số đảng viên đã được đóng dấu kiểm tra kỹ thật thẻ đảng viên: 16.036/16.560 đạt tỷ lệ 96,83% so với tổng số thẻ đảng viên của Đảng bộ Quận.

- Số đảng viên chưa được đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên là 524/16.560 đạt tỷ lệ 3,17%. Trong đó:

+ Thẻ đảng viên bị hỏng là 104 thẻ đạt tỷ lệ 0,64

+ Đảng viên bị mất thẻ là 217 thẻ đạt tỷ lệ 1,31%.

+ Số chưa thu được thẻ đảng viên: 203 thẻ đạt tỷ lệ 1,22%, trong đó lý do chưa thu được thẻ do đảng viên đi công tác; về quê; bị ốm nằm viện; bị cách ly do dịch Covid-19; bị mất trí nhớ không tìm thấy thẻ, bị đột quỵ gia đình không tìm thấy thẻ….

Căn cứ kết quả trên, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ sở đảng tiếp tục đôn đốc thu, kiểm tra kỹ thuật đối với các trường hợp chưa thu được thẻ; quán triệt việc bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên đúng quy định tránh mất, hỏng do lỗi cá nhân. Yêu cầu Ban Tổ chức Quận ủy tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra kỹ thuật thẻ lần thứ tư với Ban Tổ chức Thành ủy theo tiến độ, đồng thời thực hiện các nghiệp vụ đề xuất cấp lại thẻ đảng viên mất, hỏng theo quy định.

Hình ảnh về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư tại cơ sở:

Hình ảnh kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên tại Đảng bộ phường Đức Giang