chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/10/2019 | 08:03  | Lượt xem: 30355

Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát danh mục công trình đã ghi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Danh mục công trình các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên.

(Xem chi tiết tại đây)