chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015
Ngày đăng 03/10/2015 | 10:57  | Lượt xem: 5857

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày 17/9/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 9093/QD-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2015. Nội dung công việc gồm Tư vấn đo vẽ bản đồ hiện trạng, lập Báo cáo KTKT và tư vấn quản lý dự án: áp dụng hình thức chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư và lựa chọn nhà thầu. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện đăng tải và lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ dự án.