chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016
Ngày đăng 22/09/2016 | 09:52  | Lượt xem: 7511

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Ban chủ nhiệm chương trình 03-Ctr/Qu ban hành Kế hoạch số 03/KH - BCN thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về" Tập trung đầu tư, hoàn thiên hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)