chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

HĐND Thành phố phê duyệt Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2016 | 13:09  | Lượt xem: 7746

Ngày 03/8/2016, Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Nghị quyết nêu bật mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá, cụ thể:

1. Mục tiêu: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phát triển kinh tế đảm bảo bền vững, tăng trưởng cao hơn 5 năm trước, hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

(1) Phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quảsức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sng của nhân dân.

(2) Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, gn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường.

(3) Tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bng xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

(4) Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.

3. Các khâu đột phá

(1) Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

1.3. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu

(1) Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%, trong đó: Dịch vụ 7,8-8,3%, công nghiệp - xây dựng 10-10,5%, nông nghiệp 3,5-4%.

(2) Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ 67-67,5%, công nghiệp - xây dựng 30-30,5%, nông nghiệp 2,5-3,0%.

(3) GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (khoảng 6.700-6.800 USD).

(4) Vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: Khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng; tỷ trọng vốn đầu tư xã hội trong GRDP: 60-62%.

(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: Trên 80%.

(6) Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 72%; làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa: 62%; gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 88%.

(7) Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia: 65-70%.

(8) Số giường bệnh/vạn dân: 26,5; số bác sĩ/vạn dân: 13,5; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế): 100%.

(9) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2020: 90,1%.

(10) Năng suất lao động xã hội tăng bình quân: 6,5%/năm.

(11) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 70 - 75%.

(12) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: Dưới 4%.

(13) Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ (theo chuẩn mới): Dưới 1,2%.

(14) Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch: Phấn đấu đạt 100%.

(15) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020: 58-60%.

(16) Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng: với đô thị trung tâm 30-35%; với các đô thị vệ tinh: 15%; đường sắt đô thị: 1-3%.

(17) Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: Khu vực đô thị 95-100%; khu vực nông thôn 90-95%. Tỷ lệ Khu công nghiệp, Khu chế xut, Cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng: 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý: 100%.

Chi tiết:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND:

/documents/303759/1107951/05_NQ-HDND_320004.pdf/b2d7c000-ed9b-471a-a56d-4f7435a078ca

Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 của Hà Nội

/documents/303759/1107951/20160714+KH+KT-XH+2016-2020+-+final.docx/c9fe45c4-40ec-43c0-8383-05f51379109c

/documents/303759/1107951/20160714+Chi+tieu+KT-XH+2011-2020+-+final.xlsx/06fda5cc-11df-4b95-a095-7550261f649e

/documents/303759/1107951/20160714+Phu+luc+5+DMDA+keu+goi+XHH+-+final.docx/3dd48e02-ee60-4c0f-a5a9-19f1f9947380

/documents/303759/1107951/20160714+Phu+luc+6+DMDA+keu+goi+PPP+-+final.docx/d6457f49-a9fe-4eb1-a888-3f1ef50ae57a