Chế độ chính sách mới

Quy định lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019
Ngày đăng 28/06/2018 | 10:35  | Lượt xem: 2719

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.Theo đó, việc lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019 được thực hiện như sau:

 - Đối với các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) gắn với chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi thường xuyên; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư;

- Đối với các địa phương tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết); một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư;

- Nguồn chi thường xuyên dành ra gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó chi tiết đối với từng Nghị quyết, theo từng mục tiêu, bao gồm cả nguồn dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số16/2015/NĐ-CP và các Nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn các nội dung khác liên quan đến xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 như:  Xây dựng dự toán thu bao gồm thu nội địa, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu số hoàn thuế GTGT phát sinh theo quy định của Luật Thuế GTGT, thu viện trợ không hoàn lại. Xây dựng dự toán chi NSNN bao gồm chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ và bố trí ngân sách dự phòng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

Nguồn: http://pbgdpl.hanoi.gov.vn