Chế độ chính sách mới

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019 - 2020
Ngày đăng 04/06/2019 | 10:16  | Lượt xem: 8020

Thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 03/PA-UBND ngày 04/5/2019 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019-2020.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ, UBND quận đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 29/5/2019 về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019-2020. Cụ thể cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2019-2020:

1. Về đối tượng: Các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các trang trại tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quận.

2. Phạm vi hỗ trợ:

Hỗ trợ về giá giống và kinh phí khoan giếng cho các Doanh nghiệp, HTX, trang trại hộ gia đình đăng ký diện tích chuyển đổi liền khu lớn hơn hoặc bằng 5.000 m2 (chỉ hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/NĐ-CP)

Đất nông nghiệp dự báo thu hồi trước năm 2020: Chỉ hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng vùng đã chuyển đổi (tập huấn, duy trì thương hiệu, hỗ trợ tiền điện tưới nước vùng rau an toàn)

Đất nông nghiệp dự báo bị thu hồi sau năm 2020: Hỗ trợ đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Quận.

3. Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, chuyển giao TBKT; đào tạo nghề theo chương trình của Quận; tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh.

Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động; công đi tuyên truyền, vận động thực hiện dồn đổi ruộng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1.000.000 đồng/ha chuyển đổi.

Hỗ trợ một lần đầu 50% chi phí mua giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao (ổi, táo,cam canh, bưởi, hồng xiêm …); 20% chi phí mua giống hoa.

Hỗ trợ 70% chi phí năm đầu, 50% năm thứ 2 chi phí BVTV khi sử dụng các chế phẩm sinh học

Hỗ trợ khoan giếng tưới nước cho cây trồng, tối đa không quá 10 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ 100% kinh phí duy trì và cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất rau, quả an toàn dược kiểm soát theo quy trình VietGap; chi phí khi tham gia hội chợ của Thành phố, Quận để quảng bá sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại Quận.

Hỗ trợ 01 lần cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và trang trại kinh phí đăng ký thương hiệu (logo); in túi đựng, nhãn hiệu nhận diện; Mức hỗ trợ 70%, tối đa không quá 20.000.000 đồng/cơ sở/nội dung.

Hỗ trợ một lần kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (02 thùng/ha); hỗ trợ 100% chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

4. Cách thức hỗ trợ: Việc thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách. Đối với các chính sách hỗ trợ cho diện tích chuyển đổi mới (giá giống, giếng khoan) được hỗ trợ theo lộ trình khi có đầu ra sản phẩm:

- Năm thứ nhất ngay sau khi chuyển đổi: hỗ trợ 30% tổng mức được hỗ trợ;

- Sau khi có đầu ra sản phẩm nếu có hiệu quả, hỗ trợ 70% kinh phí còn lại.

5. Tổ chức thực hiện:

Hàng năm UBND quận xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng cho các đơn vị. Gắn thực hiện các chỉ tiêu với việc đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị liên quan.

Giao các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn UBND các phường, các doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia đình lập các phương án chuyển đổi trình Quận phê duyệt hàng năm làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Giao phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ vào các phương án được phê duyệt, tham mưu UBND quận quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị theo quy định.