Chế độ chính sách mới

Thông báo thực hiện thanh toán nợ dân
Ngày đăng 30/03/2018 | 16:36  | Lượt xem: 1769

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1152/UBND-KT ngày 19/3/2018 về việc thực hiện thanh toán nợ dân. UBND quận giao Phòng tài chính hướng dẫn thực hiện trả nợ dân.

Ngày 29/3/2018 thực hiện chỉ đạo của UBND quận về việc hướng dẫn trả nợ dân Phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành văn bản số 34/TCKH-NS hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện thông báo công khai tại trụ sở UBND phường, Trụ sở Tổ dân phố và trên hệ thống đài truyền thanh của phường về việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thanh toán trả nợ cho người dân, cụ thể như sau:

a. Những khoản nợ của Nhà nước còn đủ chứng từ gốc được xem xét thanh toán, bao gồm:

(1). Công phiếu kháng chiến phát hành từ năm 1948 đến năm 1952.

(2). Công trái quốc gia phát hành năm 1947, 1948, 1951.

(3). Công trái Nam bộ phái hành năm 1947, 1948.

(4). Công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964.

(5). Các giấy vay tiền hoặc lương thực do cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên đứng vay để mua sắm vũ khí, nuôi quân đánh giặc.

(6).Tiền ký gửi ở các cơ quan tín dụng và Ngân hàng thuộc chính quyền cách mạng mà chưa được rút ra, có chứng từ về số dư tiền gửi ngân hàng đến thời điểm Ngân hàng ngừng cho rút tiền.

b. Đối vi công tác tiếp nhn h sơ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Long Biên tiếp nhận hồ sơ của người dân trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không kể ngày nghỉ lễ theo quy định). Khi tiếp nhận phải có phiếu xác nhận cho người dân (theo mẫu gửi kèm)

  • Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

(1). Chứng từ gốc về số nợ mà Nhà nước đã vay hoặc Giấy xác nhận viết tay (tại thời điểm vay mượn) trong trường hợp người trực tiếp thay mặt Nhà nước vay mượn vẫn còn sống và làm nhân chứng cho việc vay mượn (Đối với Giấy xác nhận viết tay: Chỉ tiếp nhận các trường hợp là gia đình có công với cách mạng, người già yếu cô đơn, gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo).

       (2). Giấy xác nhận của UBND phường nơi cư trú về người cho vay (hoặc người thừa kế hợp pháp).

       (3). Giấy tờ liên quan khác (nếu có)

       2. Thời hạn giải quyết và phương thức thanh toán quy đổi:

a. Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp có chứng từ gốc: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận xem xét, tính toán và tham mưu cho UBND quận quyết định ứng từ ngân sách cấp mình để thanh toán cho người dân theo quy định;

- Đối với trường hợp có Giấy xác nhận viết tay: Trong vòng 05 ngày làm việc, Phòng Tài chính – kế hoạch tiếp nhận và gửi hồ sơ về Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

b Phương thức tính toán, quy đổi số tiền nợ dân phải được thực hiện theo quy định tại Mục II Thông tư số 21-TC/HCVCX ngày 01/12/1979 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thanh toán các khoản nhà nước nợ dân trong kháng chiến; Mục IV Thông tư số 25-TC/HCVX ngày 28/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và Khoản 4 thông tư số 15-TC/HCXH ngày 05/5/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi ghành Chỉ thị số 66/CT ngày 16/3/1998 của Chủ tịch Hội đồng Bội trưởng về việc kết thúc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Chi tiết văn bản 34/TCKH-NS