Chế độ chính sách mới

Mức chi cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng 23/03/2017 | 11:04  | Lượt xem: 5273

Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lí nhà nước về thi hành pháp luật xử lí vi phạm hành chính.

Theo đó, kể ngày 15/4/2017 các nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau:

1. Nội dung chi

- Chi công tác phí cho những người thực hiện công tác quản lý

- Chi điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi hoạt động thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Chi cho công tác hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi cho công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

- Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ

- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

- Chi tổ chức nghiên cứu khoa học về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước

- Chi sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi mua sắm, thuê trang thiết bị phục vụ cho quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

2. Mức chi

- Các nội dung chi thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện theo chế độ hiện hành.

- Riêng chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: Mức chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ;

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung liên quan đến Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

(Theo pbgdpl.hanoi.gov.vn)