các bài viết chuyên sâu

Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn
Ngày đăng 27/09/2022 | 10:30  | Lượt xem: 1515

Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự Quận đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, trước tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, tình hình tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó là những tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, thông tin tiêu cực của mạng xã hội,… có nguy cơ xâm nhập vào cơ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên. Mặt khác, việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có thời điểm chưa chặt chẽ, toàn diện. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy quân sự Quận đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các mặt công tác.

Đảng ủy Quân sự Quận tổ chức quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Trước hết, Ban chỉ huy quân sự Quận tăng cường sự lãnh đạo công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, xác định đây là khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự Quận đã cụ thể hóa, đưa nội dung, chỉ tiêu vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch thực hiện; tập trung giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại; quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Ban chỉ huy quân sự Quận phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các ban, các bộ phận; chú trọng những bộ phận, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn.

Ban CHQS Quận tổ chức học tập tại chức nội dung Điều lệnh đội ngũ cho cán bộ, nhân viên

Cùng với đó, Ban chỉ huy quân sự Quận thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, vận dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức giáo dục chính trị gắn với giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, nhân viên tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy, ý thức tự giác thượng tôn pháp luật, kỷ luật. Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý, định hướng thông tin, dư luận trên mạng xã hội, hạn chế thông tin xấu tác động đến tâm lý, tư tưởng bộ đội; rà soát chặt chẽ các mối quan hệ, kịp thời giải quyết các tình huống tư tưởng nảy sinh, Ban chỉ huy quân sự Quận tập trung nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng. Hàng tháng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức. Đặc biệt, Ban chỉ huy quân sự Quận lồng ghép nội dung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên có nhận thức đầy đủ, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tham gia xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Ban chỉ huy quân sự Quận tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, đẩy mạnh xây dựng chính quy, kỷ cương, kỷ luật trên tất cả các mặt công tác, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường biện pháp quản lý con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật; gắn giáo dục với quản lý và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, tránh việc bao che, giấu giếm khuyết điểm hoặc nể nang, né tránh, phát huy hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá, phân loại cán bộ, nhân viên; xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ, giáo dục, giám sát những quân nhân có biểu hiện vi phạm, ý thức chấp hành kỷ luật thấp, tư tưởng không ổn định. Chỉ huy các cấp thường xuyên bám, nắm cơ quan, duy trì nghiêm chế độ trực; nền nếp, chế độ công tác ngày, tuần, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, Tết; phối hợp với địa phương, gia đình để quản lý, rèn luyện cán bộ, nhân viên và ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào đơn vị.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cơ quan đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, diễn tập và trong tham gia giao thông. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự Quận làm tốt công tác quán triệt các quy chế, quy định, quy trình về bảo đảm an toàn; tổ chức huấn luyện, luyện tập các biện pháp an toàn chung. Đối với mỗi nhiệm vụ, như: phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,... Kịp thời huấn luyện bổ sung các nội dung bảo đảm an toàn, như: lái xe, lái xuồng di chuyển người, tài sản trong bão, lũ; các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm tra kỹ các kỹ năng trước khi vào nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện các phương án, với những tình huống, cách xử lý và có lực lượng dự bị cơ động giải cứu; bảo đảm tốt thông tin để kịp thời báo cáo tình hình, điều động và phối hợp với các lực lượng khác tăng cường giải quyết sự cố nhanh nhất. Song song với đó, Ban chỉ huy quân sự Quận đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 (Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông), duy trì nghiêm các quy định không uống rượu, bia; sử dụng mũ bảo hiểm theo quy định của Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông; phối hợp với công an Quận duy trì trật tự, an toàn trên địa bàn đóng quân.

Trong quá trình triển khai, Ban chỉ huy quân sự Quận đặc biệt coi trọng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong cơ quan. Đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị văn hóa trong nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, người chỉ huy sát với nhiệm vụ đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên cam kết phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương để quyết tâm thực hiện. Bên cạnh đó cơ quan duy trì thường xuyên lễ tiết tác phong quân nhân, nền nếp, chế độ ngày, tuần; củng cố doanh trại, hệ thống biển, bảng chính quy, trang thiết bị sinh hoạt, xây dựng cảnh quan, môi trường đồng bộ, thống nhất đúng quy định. Quan tâm đúng mức về chính sách hậu phương Quân đội; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Bằng nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”./.