các bài viết chuyên sâu

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 86 năm một chặng đường
Ngày đăng 27/07/2016 | 08:50  | Lượt xem: 1078

Ngày 01/8 - kỷ niệm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2016). 86 năm gian khổ mà vẻ vang, cán bộ ngành tuyên giáo vinh dự, tự hào ôn lại chặng đường đã đi qua.

Năm 1930, ngay khi ra đời, nhận thấy tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để đưa chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng thấm nhuần trong đảng viên, nhân dân. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu ''Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8'', lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc xâm lược, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Tài liệu này đã cùng với nhiều hoạt động tuyên truyền vận động cách mạng khác góp phần thổi bùng lên phong trào cách mạng của nhân dân ta với hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng nổ ra. Kể từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta, của công tác tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ sự kiện đặc biệt đó, năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 86 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau, có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng dù ở trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí"; "Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng" (Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, Tập 6, tr. 480). Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt; thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng cũng đem hết tâm sức, trí tuệ để cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Từ khi Đảng ra đời, công tác tuyên truyền nói riêng, công tác tuyên giáo nói chung đã tham gia vào việc hình thành và thực hiện đường lối cách mạng của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào cách mạng của nhân dân, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, công tác tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, giữ vững niềm tin, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Hòa bình lập lại, công tác tuyên giáo tập trung động viên nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế, đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là thời kỳ phát triển toàn diện của Ngành Tuyên giáo trên các lĩnh vực: Lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao… Nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo ngày càng phong phú, nhiều lĩnh vực, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Qua 86 năm nỗ lực, ngành tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trở thành bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là thời cơ để công tác tuyên giáo thể hiện vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và ý chí quyết tâm đổi mới, đưa đất nước tiến lên.

Hòa chung với những quyết tâm của ngành tuyên giáo cả nước, Ban Tuyên giáo quận Long Biên vẫn luôn tích cực thể hiện vai trò, đóng góp vào sự trưởng thành của Quận, Thủ đô và đất nước. Sau hơn 12 năm thành lập, quận đã có những bước chuyển mình vững chắc: kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ và hiện đại. Bộ mặt đô thị thay đổi căn bản và rõ nét. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tư tưởng của luôn đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng vừa có tâm, vừa có tầm, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, xử lý các tình huống liên quan đến các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội... Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu và triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Quận. Công tác tư tưởng đã giúp Ban Thường vụ Quận uỷ có những quyết sách kịp thời và chuẩn xác, nhất là trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội góp phần giải quyết, tháo gỡ, giải tỏa những điểm nóng về tư tưởng, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn quận. Với những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo từ năm 2010-2012 góp phần xây dựng sự nghiệp XHCN và bảo vệ Tổ quốc (năm 2013); Ban thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen đạt giải Ba cuộc thi tìm hiểu "60 năm nước CHXHCN Việt Nam" (năm 2005); hai năm liền được UBND Thành phố tặng cờ là đơn vị xuất sắc phong trào thi đua (năm 2012, 2013); UBND Thành phố tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2014, 2015.

Có thể nói, ngày 1/8 hàng năm là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo cùng ôn lại truyền thống và nhắc nhớ về những trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao phó. Nhìn lại chặng đường 86 năm xây dựng và trưởng thành, các cán bộ ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng cần phấn đấu, rèn luyện hơn nữa nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Bên cạnh mục tiêu chung của cả nước, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo quận Long Biên cần nỗ lực cho mục tiêu riêng của toàn quận, đó là "xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại".