các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng năm 2020
Ngày đăng 04/11/2020 | 14:37  | Lượt xem: 3897

.

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên ngay từ đầu năm 2020, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Phúc Đồng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Bên cạnh đó, hàng quý, Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để các chi bộ báo cáo những vướng mắc trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra những phương hướng và giải pháp phù hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, giúp chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đảng uỷ phường giám sát đối với chi bộ TDP số 2, 4

Năm 2020, Đảng ủy đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch giao. Kiểm tra về việc xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, việc phân công nhiệm vụ cho Ban Chi ủy và đảng viên chi bộ sau Đại hội đối với chi bộ tổ dân phố số 1, 3. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” đối với chi bộ tổ dân phố số 2, 4.

UBKT Đảng uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

UBKT Đảng ủy đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về thực hiện 6 Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với chi bộ tổ dân phố số 5, 8. Giám sát đảng viên trong đó có cả đảng ủy viên cùng cấp trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công đối với đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Đảng uỷ viên, Công chức văn phòng thống kê, đảng viên chi bộ 2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trương Thị Hoa - Phó bí thư chi bộ trường Mầm non Tân Mai trong việc thực hiện các Nghị quyết, Thông báo kết luận. Đặc biệt Nghị quyết số 169-NQ/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường và các Quyết định của UBND quận về công tác GPMB. Chưa gương mẫu chấp hành trong việc thực hiện công tác GPMB trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có những định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn, góp phần cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ phường Phúc Đồng. Đặc biệt qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên đã giúp đảng viên nhận thức được những tồn tại hạn chế, tại kỳ sinh hoạt chi bộ đã yêu cầu đảng viên phải kiểm điểm sâu sắc tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Ngay từ đầu năm, UBKT Đảng uỷ đã xây dựng Hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng. Năm 2020, đã có 14/14 chi bộ giám sát thường xuyên tại hội nghị chi bộ thường kỳ đối với 98 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Có 08 chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 22 lượt đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công về công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; việc thực hiện thu chi đảng phí; việc thực hiện chủ đề của quận, việc thực hiện theo kế hoạch tu dưỡng cá nhân…

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có nhiều chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ phường Phúc Đồng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập: Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực sự sâu sát và vì là kiêm nhiệm nên các đồng chí đó đều không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào; Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đảm bảo. Có chi bộ chưa phân biệt được kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên; kiểm tra thường xuyên còn thành lập đoàn kiểm tra; không phân biệt được đâu là kiểm tra, giám sát (chỗ ghi là giám sát chỗ ghi là kiểm tra giám sát); các trường học chưa giám sát đúng thẩm quyền; kế hoạch giám sát một kiểu báo cáo giải trình đảng viên giải trình một kiểu không liên quan đến nhau…

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới và năm 2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Thứ ba: Tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát cho các đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của chi bộ.

Thứ tư: chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.