các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên
Ngày đăng 25/09/2020 | 18:20  | Lượt xem: 2457

Thực hiện kế hoạch năm 2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Đảng bộ và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; các đảng ủy viên, nhất là người đứng đầu Đảng ủy luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được những kết quả nổi bật..

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (100% chi bộ triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, 59/59 bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, 42 đồng chí niêm yết tại đơn vị), 100% chi bộ tổ chức cho đảng viên học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, số đảng viên tham gia học tập đạt 91%.

Đảng ủy, các chi bộ kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và  Quận về công tác phòng chống dịch Covid - 19 tới toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Tổ chức vận động các đơn vị trong Khối quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh, tổ chức trao quà bằng tiền mặt và hiện vật cho các đơn vị, lực lượng trực tiếp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận và đảng viên của Đảng bộ gặp khó khăn. Các chi bộ lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với ban lãnh đạo Doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế  phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị; tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ I, Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XI II của Đảng.

 Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập được 04 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác phát triển đảng viên mới được tiếp tục quan tâm, đã đề nghị Quận ủy xét kết nạp 07 đảng viên mới (Tính đến tháng 9/2020, Đảng bộ có 60 chi bộ với tổng số 657 đảng viên). Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện trong toàn Đảng bộ và được tổ chức thực hiện bài bản. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy  và 100% chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2525.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chủ để năm của Quận; 100% chi bộ hưởng ứng, tổ chức thực hiện chủ đề; tiếp tục duy trì thực hiện mô hình ”Doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp-văn minh”. 100% chi bộ trực thuộc đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ với ban lãnh đạo doanh nghiệp; ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được các chi bộ quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện; các thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Đẩy mạnh hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm nội Khối. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ được thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy chỉ đạo hoạt động của các chi bộ chủ yếu thông qua hệ thống email công vụ và nhóm Zalo chung đảm bảo chính xác, kịp thời.

Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; ban hành hệ thống biểu mẫu giúp các chi bộ thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Đại hội 57/57 chi bộ đã bầu được 121 cấp ủy viên, đều trong phương án nhân sự được phê duyệt; 116 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trang trọng theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội được thực hiện dân chủ, đảm bảo khách quan, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác kiểm phiếu được thực hiện chặt chẽ theo quy định. Các đồng chí trúng cử cấp ủy và UBKT Đảng ủy đều trong quy hoạch. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV gồm 10 đồng chí theo Quyết định phân bổ đại biểu của Quận ủy. Đảng ủy được Quận ủy khen thưởng công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2020, một số nội dung công việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19, tuy nhiên, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Một số chi bộ chưa duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa thực sự chặt chẽ.

Bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, trong 3 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là: Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy đề ra; chỉ đạo các chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả; phối hợp ban lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối.

Hai là, Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy khóa IV theo chỉ đạo của Quận ủy. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV theo chỉ đạo của Quận ủy.

Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chi bộ.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì việc ban hành nghị quyết của các chi bộ. Thực hiện giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Năm là: Triển khai bài bản, đúng quy định công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên chi bộ, nhất là các đồng chí mới. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp 08 đảng viên mới.

Sáu là: Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ. Phấn đấu 3 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát 06 chi bộ và 02 đảng viên. Chỉ đao các chi bộ hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Các chi bộ tăng cường tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bảy là: Chủ động phối hợp giữa Đảng uỷ, cấp uỷ các chi bộ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh.

Tám là: Tổ chức tốt việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác theo chỉ đạo của Quận ủy và kế hoạch của Đảng ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu cuối năm có 20% chi bộ đạt HTXS nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ Khối đạt tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh:

Đại hội chi bộ trực thuộc

 Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận

 Lễ trao Huy hiệu Đảng

Đảng ủy kiểm tra các chi bộ

Lễ kết nạp đảng viên

 Lễ ra mắt chi bộ đảng