các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động của HĐND phường Gia Thụy trong 8 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/09/2020 | 17:06  | Lượt xem: 1103

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND quận Long Biên và của Đảng ủy phường Gia Thụy, đồng thời căn cứ kế hoạch công tác, Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; HĐND phường Gia Thụy đã thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động, thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND.

Về hoạt động kỳ họp, trong năm HĐND phường đã tổ chức 02 kỳ họp thường kỳ trong đó có 01 kỳ họp cuối năm 2019 và kỳ họp giữa năm 2020. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp đã được Thường trực HĐND phường báo cáo Thường trực Đảng ủy và thống nhất với UBND, Uỷ ban MTTQ phường để chỉ đạo các bộ phận tham mưu chuẩn bị các nội dung theo đúng quy định. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các đại biểu HĐND và các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình, phân công xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cơ bản đã được gửi đến các đại biểu HĐND phường nghiên cứu trước khi diễn ra kỳ họp. Các Ban HĐND phường đã thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia phối hợp khảo sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND trong các lĩnh vực như thu ngân sách, an sinh xã hội, xây dựng phường văn minh đô thị, thi hành pháp luật... để có cơ sở thực tiễn thẩm tra. Tại kỳ họp, thường trực HĐND phường đã chú trọng đổi mới công tác tổ chức, điều hành kỳ họp; bố trí chương trình, thời gian trình bày báo cáo tại kỳ họp theo hướng tập trung, ngắn gọn. Các vấn đề quan trọng của địa phương đều được HĐND phường cụ thể hóa kịp thời bằng nghị quyết. Qua 02 kỳ họp HĐND phường đã ban hành 08 Nghị quyết; nhìn chung các Nghị quyết của HĐND phường đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đây là cơ sở quan trọng để UBND phường chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND phường phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND phường quyết nghị; đồng thời Thường trực HĐND phường phối hợp với tổ đại biểu HĐND quận được bầu tại phường và chỉ đạo các đại biểu HĐND phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và phổ biến tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND phường đã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời báo cáo tại các kỳ họp của HĐND để các đại biểu HĐND phường và cử tri theo dõi. Trong năm, Thường trực HĐND phường đã tiếp nhận, tổng hợp trên 40 ý kiến cử tri tham gia kiến nghị chủ yếu về các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế, đảm bảo an toàn giao thông, môi trường, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội... Các ý kiến kiến nghị cơ bản đã và đang được UBND phường và các bộ phận chức năng giải quyết, trả lời. Về hoạt động giám sát, Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND phường đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên bằng việc xem xét sự phù hợp trong các quyết định của UBND phường với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; thực hiện quyền chất vấn và theo dõi kết quả thực hiện lời hứa sau trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND phường; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát một số vấn đề về kinh tế - xã hội phát sinh giữa hai kỳ họp khi có ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với giám sát chuyên đề, Thường trực đã tập trung đổi mới, linh hoạt trong lựa chọn các nội dung giám sát gắn với tình hình thực tiễn của phường và các nhiệm vụ quan trọng trong từng thời điểm, trong đó đã tập trung giám sát chuyên đề về việc xây dựng phường văn minh đô thị, việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc Tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên; việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về thu ngân sách. Các Ban HĐND phường tiến hành giám sát các nội dung như việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, công tác quản lý đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, công tác cải cách hành chính... Trong 8 tháng đầu năm 2020, thường trực HĐND, các ban HĐND phường đã tiến hành 08 cuộc giám sát chuyên đề và 22 cuộc khảo sát trên các lĩnh vực. Sau các cuộc giám sát, khảo sát Thường trực, các Ban HĐND phường đều có thông báo kết quả và kiến nghị đơn vị có liên quan các vấn đề tồn tại, hạn chế cần xem xét giải quyết và các khó khăn cần tập trung khắc phục.

Cử tri phát biểu ý kiến với đại biểu HĐND phường tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ X

Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế - HĐND phường đã phối hợp với các đoàn thể, Thường trực HĐND phường thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Đồng thời, các Ban còn giúp Thường trực HĐND phường tích cực chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp; giám sát thường xuyên qua các văn bản, báo cáo qua dự các hội nghị giao ban với UBND hàng tháng và giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại các báo cáo, thông báo về kết quả sau khảo sát, giám sát. Các Đại biểu HĐND đã thực hiện tốt quy chế hoạt động của HĐND, tích cực tham gia các hoạt động giám sát ở địa bàn. Trước mỗi kỳ họp HĐND, các đại biểu HĐND phường đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ dân phố triển khai việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Sau kỳ họp các đại biểu HĐND đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp và những nội dung giải quyết trả lời việc kiến nghị của cử tri.

Có thể thấy trong 8 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND phường Gia Thụy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về chương trình giám sát bằng việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, chủ động điều hành hoạt động thường xuyên, hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ với đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giao ban hàng tháng, hàng quý; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường trong giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND phường còn một số hạn chế như Công tác đôn đốc của thường trực HĐND, các ban HĐND có nội dung chưa quyết liệt trong giải quyết các vi phạm, tái vi phạm về TTĐT, VSMT trên địa bàn. Chất lượng hoạt động của một số đại biểu HĐND còn hạn chế, công tác phối hợp với thường trực HĐND, các ban HĐND phường trong công tác giám sát và đôn đốc có lúc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, để hoạt động của HĐND tiếp tục đạt hiệu quả, Thường trực HĐND phường đề ra các giải pháp đó là: Tăng cường khảo sát, giám sát chuyên đề, trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ảnh, kiến nghị. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp tục cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đề cao trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND trong việc giám sát, đôn đốc các đơn vị giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Phân công đại biểu HĐND trực tiếp dân và duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch, kịp thời xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng hoạt động HĐND.