các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày đăng 01/07/2016 | 08:23  | Lượt xem: 854

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, HĐND phường Phúc Lợi đã chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã tiến hành 13 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp bất thường. Số lượng đại biểu HĐND phường tham gia dự các kỳ họp: 9 kỳ họp tỉ lệ đạt 100% đại biểu; 02 kỳ họp vắng 1 và 02 kỳ họp vắng 02 đại biểu do đi công tác xa.

Trong 13 kỳ họp HĐND phường (11 kỳ họp thường kỳ và 2 kỳ họp chuyên đề) có 80 ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND phường ,đã thông qua và ban hành 73 Nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung các kỳ họp HĐND phường được triển khai thực hiện đúng quy định . Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, thời gian các kỳ họp đảm bảo để các đại biểu nghe các báo cáo, đề án, các tờ trình; tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm cần thiết.

Qua các kỳ họp HĐND phường đã thông qua các nghị quyết chuyên đề  và đã quyết định các vấn đề quan trọng như bầu các cơ quan lãnh đạo HĐND, UBND phường, quyết định các chủ trương biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự văn minh Đô thị; các biện pháp xây dựng nếp sống văn hoá tổ dân phố; việc thực hiện pháp luật trên địa bàn phường;  quyết định thông qua dự toán phân bổ ngân sách và quyết toán thu chi ngân sách của phường hàng năm... Thông qua và quyết định chương trình giám sát  của HĐND đối với UBND của phường. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao….

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã giám sát thông qua việc xem xét báo cáo, tài liệu do UBND phường trình tại kỳ họp; thông qua việc xem xét và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; thông qua việc xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND phường đã thành lập được 18 đoàn giám sát chuyên đề về các lĩnh vực như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu thuế xây dựng, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất công, giải quyết kiến nghị cử tri và tái giám sát.

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định. Xác định công tác tiếp xúc cử tri là một trong những nội dung quan trọng của HĐND, thông qua tiếp xúc cử tri để HĐND kiểm tra lại tính hiệu quả của Nghị quyết mà HĐND đã ban hành. Đồng thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri  để bổ xung vào nghị quyết cũng như đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện để chính quyền thực sự là của dân do dân và vì dân. HĐND phường đã phối hợp UBND, UBMTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri 56 cuộc, số ý kiến của cử tri là 385 ý kiến; cơ bản ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết. Số lượng đại biểu HĐND và đại biểu là lãnh đạo chủ chốt tham gia tiếp xúc cử tri đạt 98,3%.

Thường trực HĐND đã xây dựng lịch tiếp dân và giải quyết đơn thư; phân công đại biểu HĐND phường tham gia trực tiếp dân mỗi tuần 01 buổi tại phòng tiếp dân Trụ sở HĐND-UBND, riêng đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND tiếp dân vào các ngày 10, 20 hàng tháng. Các ý kiến kiến nghị được giải thích kịp thời, các đơn thư khiếu nại tố cáo đã được chuyển đến UBND và các ban ngành liên quan trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền, các đại biểu HĐND theo chức năng nhiệm vụ đã phối hợp với UBND, các tổ dân phố tổ chức tiếp công dân và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền tại cơ sở. Số lượng đơn thư tiếp nhận trong nhiệm kỳ là 67, trong đó: khiếu nại, tố cáo 06 đơn; kiến nghị, phản ánh 52 đơn; trùng lắp nội dung 09 đơn. Qua xem xét, Thường trực HĐND đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 100%.

 Trong nhiệm kỳ qua HĐND-UBND-MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã thể hiện mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững  ổn định chính trị ở địa phương.

Có thể nói hoạt động HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2011-2016 đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao….