các bài viết chuyên sâu

Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu tại văn kiện Đại hội Đảng bộ quận
Ngày đăng 20/08/2020 | 14:10  | Lượt xem: 1389

Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu bật mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện. Sau đây xin giới thiệu quan điểm, chủ trương, định hướng lớn:  

Phối cảnh quy hoạch vùng bãi sông Hồng

 Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025:

Tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ. Chủ động trong công tác quy hoạch, tiếp tục phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại gắn với cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Quan tâm đầu tư, phát triển văn hóa xã hội toàn diện, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định để phát triển.

Thực hiện thành công mô hình thí điểm chính quyền đô thị; xây dựng hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, được chuẩn hoá cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng đảng bộ Quận trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu bật 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của Quận; hoàn thiện các quy hoạch; huy động mọi nguồn lực, phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại; cải thiện nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách hàng năm, đảm bảo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Coi trọng phát triển văn hóa, thể thao. Quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo theo hướng chất lượng cao. Giải quyết việc làm, giảm nghèo; xử lý ô nhiễm môi trường; quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống Nhân dân.

3. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

5. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu văn kiện đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu bật 2 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yêu:

Về 2 khâu đột phá:

* Một là: Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

* Hai là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm đầu tư thoát nước; đảm bảo cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

* 12 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán Thành phố giao từ 5 - 10%

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sách

3. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm từ 91% đến 93%

4. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hàng năm 83%

5. Số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao: 9 đơn vị

6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2025: 95%

7. Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm ¾ số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021

8. 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát

9. Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%

10. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ

11. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%; kết nạp đảng viên hàng năm từ 180 đến 200 đồng chí

12. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.