các bài viết chuyên sâu

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III
Ngày đăng 25/10/2015 | 15:32  | Lượt xem: 1367

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH SỐ 01-CTr/QU BCH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA III (2015-2020)"Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020"

 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG

 Đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy

- Cấp ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ mới, những vấn đề khó khăn vướng mắc, bức xúc, cấp bách để ban hành nghị quyết.

- Phân công rõ trách nhiệm đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là trách nhiệm của đảng viên và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với cơ chế kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ.

- Thực hiện có nề nếp việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 Đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Nắm chắc các thông tin DLXH, đặc biệt các điểm nóng, bức xúc, nổi cộm mới phát sinh báo cáo lãnh đạo quận để có các giải pháp kịp thời xử lý, nhằm ổn định tình hình.

- Đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng.

- Chú trọng nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ.

 - Đổi mới việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả, chất lượng, chú trọng việc "làm theo"; thực hiện tốt việc nhân rộng, lan tỏa các cá nhân, tập thể, mô hình tiêu biểu trong "làm theo" Bác.

Công tác tổ chức, cán bộ

- Triển khai một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tập trung vào đối tượng cán bộ diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý:

- Quy định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, phòng, ban, ngành đoàn thể trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý có 3 tháng liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc để địa phương, phòng, ban, ngành đoàn thể, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp; nội bộ mất đoàn kết thì Ban thường vụ Quận ủy sẽ xem xét, xử lý.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo; chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, trình độ, phẩm chất; quy hoạch cán bộ theo trình độ chuyên môn được đào tạo (không phân biệt công chức, viên chức mới, chưa là đảng viên).

- Nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đảm bảo cân đối việc cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng chuyên môn với giải đáp những vấn đề thực tiễn, cụ thể mới đang diễn ra tại quận và cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch.

- Thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử cán bộ trẻ vào một số chức danh cấp trưởng phòng, ban, ngành quận, phường dưới 35 tuổi, cấp phó dưới 30 tuổi. Không bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử những cán bộ trong nhiệm kỳ thiếu tinh thần trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, để đơn vị, ngành đoàn thể, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc miễn nhiệm đối với những cán bộ đang giữ chức vụ có sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật cách chức nhưng không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ không chờ đến hết nhiệm kỳ.

- Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ trẻ quận về cơ sở; luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa các phường trong quận (bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường). Kiên quyết không thực hiện việc điều động cán bộ cơ sở hạn chế về năng lực, trình độ, uy tín thấp về công tác tại các cơ quan của quận.

Công tác kiểm tra, giám sát

- Cấp uỷ, UBKT các cấp lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực để tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề.

- Coi trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát trách nhiệm cá nhân người đứng đầu địa phương, phòng, ban, đơn vị, ngành đoàn thể.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND-UBND Quận, Phường

Đối với HĐND

- Các cấp ủy chỉ đạo kịp thời định hướng đối với hoạt động của HĐND cùng cấp, nhất là với những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quyết định của HĐND.

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, trình độ, năng lực để giới thiệu bầu làm đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy kiêm chức chủ tịch HĐND.

Đối với UBND

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức các cơ quan thuộc UBND quận, phường; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả hoạt động của chính quyền phường, của phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015. Chủ tịch UBND quận quyết định cách chức chủ tịch, phó chủ tịch cấp phường khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Đổi  mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CTXH

- 100% cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phân công cán bộ làm công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình hiện nay; gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị; tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, phát huy vai trò tổ dân vận ở tổ dân phố, các nhóm nòng cốt trong nhân dân.

- MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và các quy chế dân chủ; chủ động đề xuất và phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

PHÁT HUY VAI TRÒ TIỀN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên; khắc phục tình trạng đảng viên ngại tham gia công tác, đùn đẩy, né tránh, không có chính kiến trong sinh hoạt chi bộ. Đảm bảo mỗi đảng viên đều có nhiệm vụ được giao cụ thể, rõ ràng, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng người; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên; là cơ sở để bố trí, sử dụng cán bộ.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực công tác

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở mọi vị trí, cương vị công tác trước hết là trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan nơi công tác. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 02-CTr/QU BCH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA III (2015-2020) "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020"

Đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành

- Giảm thiểu văn bản hành chính, nâng cao chất lượng văn bản theo hướng ngắn gọn, hiệu quả, không hình thức và đảm bảo hiệu lực thực thi.

- Xây dựng lề lối làm việc thống nhất trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở theo phương châm: Điều hành theo quy chế, thực thi công vụ theo Kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, xác định rõ trách nhiệm cá nhân.

- Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm các nguồn lực cần thiết để các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao gắn với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.

- Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ quy định về giảm họp và nâng cao chất lượng cuộc họp, đổi mới công tác báo cáo, tăng cường sử dụng trang thiết bị, phương tiện CNTT trong hoạt động hội họp. Thường xuyên đánh giá, cải tiến nội dung, hình thức để phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tiếp tục cải tiến, triển khai đồng bộ các nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Thành phố. Tiếp tục cải tiến hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận, phường theo hướng đơn giản hoá TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ kết quả giải quyết TTHC; định kỳ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về công tác cải cách TTHC. Công khai đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng các thông tin về TTHC. Mở rộng TTHC liên thông trên các lĩnh vực; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 và các dịch vụ công khác; mở rộng các hình thức phục vụ nhân dân trong giải quyết TTHC.

 Xây dựng đội ngũ CBCCVC chuẩn theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm, có phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập

- Xây dựng các nhóm tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm làm căn cứ để đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp và sử dụng CBCCVC phù hợp, hiệu quả.

- Đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quản lý và sử dụng CBCCVC; Xây dựng, triển khai Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo hướng tập trung  bồi dưỡng các kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Khuyến khích CBCCVC chủ động tự nghiên cứu, học tập và bồi dưỡng các kỹ năng và trình độ ngoại ngữ (chú trọng Tiếng Anh) để có khả năng giao tiếp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng hội nhập.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công vụ. Chú trọng kiểm tra và đánh giá hiệu quả điều hành và kết quả thực thi công vụ gắn với trách nhiệm cá nhân trên các lĩnh vực công tác; kiểm tra các kỹ năng thực tế của CBCCVC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá, xếp loại CBCCVC gắn với đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Thí điểm triển khai hoạt động kiểm tra, sát hạch định kỳ kỹ năng và năng lực thực tiễn của cán bộ chủ chốt, CCVC chuyên môn quận và phường. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí khen thưởng đặc thù của quận áp dụng đồng bộ đối với CBCCVC trong cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở.

Hoàn thiện các nội dung cơ quan điện tử quận, phường và hoàn thiện triển khai mở rộng mô hình "Trường học điện tử"

- Hoàn thiện và duy trì hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của từng giai đoạn trong toàn hệ thống. Thí điểm xây dựng, triển khai phương án áp dụng dịch vụ Internet wifi công cộng tại phường kết nối với hệ thống thông tin của chính quyền.

- Xây dựng phần mềm, ứng dụng CNTT đồng bộ, hiệu quả gồm ứng dụng dùng chung phục vụ điều hành nội bộ cơ quan Nhà nướC; xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu số hoá đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình "Trường học điện tử", hoàn thiện thí điểm mô hình trường học điện tử đối với 07 trường học; đánh giá hiệu quả, điều chỉnh tiêu chí phù hợp; triển khai diện rộng đối với các trường đủ điều kiện. Duy trì, khai thác có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành giáo dục theo hướng tập trung, đồng bộ.

- Đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Duy trì, mở rộng Cổng thông tin điện tử quận, phường theo hướng phát triển, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, hỏi đáp trực tuyến người dân và doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 theo kế hoạch của Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận, khai thác các thông tin về cải cách hành chính, cải cách TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, đúng pháp luật.

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 03-CTr/QU BCH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA III (2015-2020)"Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bướcđột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sốngvăn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"

 

 Công tác chỉ đạo điều hành

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết công việc theo nguyên tắc "Trực tiếp - Kịp thời".

- Chỉ đạo điều hành linh hoạt kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm để phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư.

- Quy định rõ trách nhiệm của các ngành và UBND các phường trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

 - Thực hiện có hiệu quả các quy chế dân chủ trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; nghiên cứu xây dựng quy chế dân chủ trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hệ thống quy hoạch

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành Thành phố, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch phân khu R5, R6; đồng thời hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành.          

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các dự án vốn ngoài ngân sách ngay từ giai đoạn lập đồ án quy hoạch chi tiết nhằm tạo được các công trình điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, không gian dành cho cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý quy hoạch kiến trúc tới cán bộ công chức tại địa phương. Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong công tác lập quy hoạch và giám sát việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch.    

Xây dựng và thực hiện các đề án, phương án

- Đẩy mạnh thực hiện đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2014-2020.

- Xây dựng và thực hiện Đề án tổ chức lực lượng thực hiện quản lý đô thị giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng khai thác nhà văn hóa tổ dân phố giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng phương án thu gom và vận chuyển rác giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng phương án thu gom và vận chuyển phế thải xây dựng giai đoạn 2016-2020.

Đổi mới tuyên truyền vận động về văn minh đô thị

- Đổi mới các hình thức tuyên truyền với các nội dung sau:

+ Tổ chức tuyên truyền bằng các hội nghị chuyên đề;

+ Xây dựng các chuyên mục bản tin nếp sống văn minh đô thị trên Cổng thông tin điện tử quận và Đài truyền thanh các phường;

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thực hiện nếp sống văn minh đô thị;

+ Tổ chức tuyên truyền và đối thoại với công dân trên Cổng giao tiếp điện tử quận và phường.

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

+ Các quy hoạch được duyệt và công bố.

+ Kế hoạch thực hiện quản lý đô thị.

+ Các tiêu chí về văn minh đô thị, các quy định về quản lý đô thị.

+ Chế tài xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

+ Biểu dương các tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Phê bình nhắc nhở các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

- Đưa nội dung trật tự văn minh đô thị vào trong nội dung sinh hoạt các cấp uỷ, nêu cao vai trò trách nhiệm của Đảng viên, CBCC trong việc thực hiện văn minh đô thị. Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, đa dạng, lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt của các đơn vị.

Tăng cường quản lý Nhà nước

- Tập trung củng cố kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị.

- Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn nhằm giám sát, đôn đốc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc quá trình thực hiện dự án được phê duyệt, đặc biệt là tiến độ triển khai khớp nối hạ tầng.

- Tăng cường đầu tư gắn với quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống Nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn quận.

- Kiên quyết xử lý hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quy hoạch, đầu tư, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

- Đưa nội dung thực hiện văn minh đô thị vào đánh giá thi đua với các đơn vị.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, phát huy các nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động chuẩn bị các dự án đầu tư nhằm tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư xây dựng.

- Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và tạo cảnh quan, môi trường.

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và sự ủng hộ của các Sở, ngành. Thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù về sử dụng nguốn vốn, tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của từng giai đoạn phù hợp với diễn biến của từng năm nhằm hoàn thành các mục tiêu của chương trình.

- Tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án để sớm đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các dự án ngoài ngân sách đảm bảo chất lượng, tiến độ.