các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Thạch Bàn chú trọng “nâng cao tinh thần tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ”.
Ngày đăng 30/09/2015 | 13:49  | Lượt xem: 2029

Khắc phục việc đảng viên ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, từ đó từng bước nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên trong sinh hoạt đảng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động thường xuyên, được cụ thể hóa thành nguyên tắc và có liên quan chặt chẽ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ sẽ nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên; nêu cao tính giáo dục, tính chiến đấu, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, và của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Trong những năm qua, nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao dần chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường Thạch Bàn đã ban hành văn bản hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ cũng như đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ như:  Đề án "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (năm 2011);  Hướng dẫn chuyên đề về quy trình, nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ (năm 2014) nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Với sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy phường, thông qua các hội nghị giao ban chuyên đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ phường đã từng bước được nâng lên, thể hiện qua những điểm sau:
- Sinh hoạt chi bộ định kỳ đã đi vào nền nếp, các chi bộ đều sinh hoạt đúng và đủ kỳ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị nghiêm túc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố, cơ quan, trường học; qua sinh hoạt đề ra được biện pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; việc phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, thông tin tình hình kinh tế xã hội của Quận và Phường đến đảng viên được quan tâm thực hiện khá kịp thời.
- Quy trình sinh hoạt được thực hiện đảm bảo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Hướng dẫn số 09-HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Hướng dẫn của Quận ủy và của Đảng ủy phường. Việc sinh hoạt các chủ đề trong năm về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được quan tâm tổ chức gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề với giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của tổ dân phố, cơ quan, trường học.
- Trong sinh hoạt chi bộ, số ý kiến đảng viên tham gia phát biểu tại mỗi kỳ dinh hoạt chi bộ đạt bình quân  6 ý kiến (so với nhiệm kỳ 2005 – 2010 tăng 3 ý kiến); nội dung phát biểu đã được trọng tâm và nháng vấn đề mà nhân dân tổ dân phố, cán bộ, đảng viên quan tâm; trong phát biểu đã đề cập đến các giải pháp tổ chức thực hiện.
- Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đã có sự chuyển biến nhất định.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tình hình đảng viên ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ khá phổ biến (việc phát biểu ý kiến chỉ tập trung vào đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, đảng viên lớn tuổi, còn hầu hết các đảng viên trẻ rất ít phát biểu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ nhất là chi bộ Cơ quan phường; chi bộ công an phường, các chi bộ nhà trường); một số chi bộ tổ dân phố (chi bộ tổ dân phố 8, 2, 17) đảng viên còn phát biểu chung chung chưa cụ thể; qua đó cho thấy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của đảng viên còn hạn chế, chưa nêu cao tính xây dựng, tính chiến đấu của người đảng viên.
  Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do tư tưởng "ngại va chạm", tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy và đảng viên chưa cao; khả năng điều hành của người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, chưa gợi mở vấn đề cho đảng viên phát biểu.
  Từ thực tiễn sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua của Đảng bộ phường Thạch Bàn cho thấy việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là việc nâng cao tính tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng, và giải pháp thực hiện đó là:

  1- Đối với cấp ủy  
- Đồng chí bí thư chi bộ phải nghiên cứu nắm nắm vững nguyên tắc và những quy định của Đảng, nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp trên để vận dụng sáng tạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ.
- Tập thể cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ phải tạo được không khí dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Cấp ủy phải quan tâm, nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên trong chi bộ để thông qua sinh hoạt chi bộ khơi gợi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc của đảng viên; mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc; cần chú ý đến các ý kiến thảo luận có chiều hướng khác nhau để đi đến thống nhất cao.
- Cấp ủy (đồng chí Bí thư chi bộ) phải gửi trước nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời gợi ý những vấn đề, nội dung cần tập trung thảo luận để đảng viên chuẩn bị, tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ. Người chủ trì phải tạo được không khí cởi mở, chân thành để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phải định hướng và gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận để đảng viên trao đổi, thảo luận; thể hiện sự lắng nghe, tôn trọng và khuyến khích đảng viên trẻ tham gia phát biểu đóng góp ý kiến cho chi bộ, cho đồng chí mình. Đối với những đảng viên không tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến của mình trong  2 đến 3 kỳ sinh hoạt chi bộ liên tục thì cấp ủy xem xét, có thể đưa việc phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vào nội dung phân công nhiệm vụ đảng viên hàng năm, cuối năm chi bộ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ đã phân công cho đảng viên để đánh giá, phân loại.

  2- Đối với đảng viên
- Phải thể hiện tính gương mẫu ,tiền phong, tinh thần trách nhiệm trong đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, cho đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng để cùng nhau tiến bộ.
- Trước khi tham dự sinh hoạt chi bộ các đảng viên phải tự giác nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu; đặc biệt là các đảng viên trẻ phải xem việc phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ là dịp để rèn luyện và hình thành kỹ năng trình bày trước tập thể, đây là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bản thân.

Cấp ủy, chi bộ cũng như đảng viên duy trì và thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên sẽ khắc phục được việc đảng viên ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, từ đó từng bước nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tiền đề cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo và chất lượng của các chi bộ trực thuộc, thông qua việc đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ để củng cố năng cao kiến thức, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên là cho chi bộ mạnh hơn, đoàn kết thống nhất và nghị quyết của chi bộ có tính khả thi và sát với thực tiến hơn, khắc phục được tình trạng sinh hoạt chi bộ hình thức, kém chất lượng ./.