các bài viết chuyên sâu

312/312 công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở
Ngày đăng 04/05/2023 | 15:06  | Lượt xem: 434

Tính đến ngày 30/4/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã chỉ đạo thành công 312/312 đạt 100% tổng số các công đoàn cơ sở (CĐCS) phải tổ chức Đại hội, hội nghị (trong đó có 310 CĐCS tổ chức Đại hội, 02 CĐCS tổ chức Hội nghị).

Bám sát kế hoạch của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thông tri của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên, LĐLĐ quận đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và các hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức, nhân sự, tuyên truyền Đại hội; tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị cho 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đã lựa chọn 03 CĐCS để tổ chức Đại hội điểm (Công đoàn cơ quan Phường Thạch Bàn, Trường Tiểu học Gia Thụy và Công ty Cổ phần Nicotex).

Sau Đại hội điểm, LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, trang trí tuyên truyền, điều hành Đại hội, gửi toàn bộ các văn bản hướng dẫn Đại hội, Hội nghị, các biểu mẫu liên quan đến công tác trước, trong và sau Đại hội, Hội nghị để các CĐCS nghiên cứu tổ chức Đại hội theo đúng quy định. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, các CĐCS đã thực hiện quy trình công tác nhân sự 5 bước đối với nhân sự BCH, UBKT và quy trình 3 bước đối với nhân sự chức danh chủ tịch công đoàn bầu trực tiếp tại Đại hội. Qua đó, Liên đoàn Lao động quận đã làm việc với cấp ủy, Thủ trưởng, Lãnh đạo doanh nghiệp, BCH công đoàn các đơn vị về nhân sự tham gia BCH, UBKT và các chức danh công đoàn, với các phương châm: Nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đặc biệt là nhân sự Chủ tịch công đoàn theo đúng chủ trương của Thông tri 11/TT-QU của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên. Kết quả, đến nay 100% Chủ tịch công đoàn có chức vụ chuyên môn từ tổ trưởng trở lên. Trong đó, 14/14 chủ tịch công đoàn phường là phó chủ tịch UBND, 7/10 chủ tịch công đoàn Cơ quan hành chính là cấp phó Cơ quan, 57/87 CĐCS khối trường Chủ tịch công đoàn là Phó Hiệu trưởng và số còn lại là Tổ trưởng chuyên môn hoặc cấp ủy Chi bộ. Đồng thời chỉ đạo tinh gọn bộ máy, tinh giảm cán bộ công đoàn cơ sở. Kết quả, Liên đoàn lao động quận yêu cầu tinh giảm số lượng Ban chấp hành theo đúng Hướng dẫn 56/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời với đặc thù riêng của Liên đoàn Lao động quận Long Biên yêu cầu giảm số lượng tổ công đoàn (đa số còn 3 tổ công đoàn), CĐCS có dưới 30 đoàn viên không thành lập tổ công đoàn. Các đồng chí là Tổ trưởng công đoàn đồng thời là nhân sự tham gia Ban chấp hành CĐCS. Kết quả, 310 CĐCS đã tiến hành đại hội đã giảm được 590 tổ công đoàn và giảm 1.071 cán bộ công đoàn (do giảm tổ và lồng ghép tổ trưởng CĐ đồng thời là ủy viên Ban chấp hành). Bên cạnh đó các CĐCS tiến hành Đại hội phải được sự phê duyệt của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về nhân sự tham gia BCH, UBKT và các chức danh. Kết quả, đến nay  các CĐCS đã tiến hành Đại hội đều được LĐLĐ quận phê duyệt nhân sự tham gia giới thiệu BCH, UBKT và các chức danh. Chức danh chủ tịch công đoàn bầu tại Đại hội được niêm yết công khai trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 5 ngày làm việc.

Đại hội các CĐCS đã bầu ra 1.483  ủy viên BCH và 169 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quận lần thứ V. Số ủy viên Ban chấp hành tham gia lần đầu: 701 đ/c (chiếm 47,26 %). Số ủy viên Ban chấp hành là nữ: 1.091 đ/c (chiếm  73,56%). Số ủy viên Ban chấp hành là cán bộ quản lý: 173 đc (chiếm 11,66 %). Số ủy viên Ban chấp hành là Đảng viên: 524 đ/c (chiếm  35,33 %). Số Chủ tịch Công đoàn cơ sở tái cử là:  147/310 (47,41%). Chủ tịch Công đoàn cơ sở là lãnh đạo Quản lý là: 103 đồng chí. Đã có 303/310 (đạt 97,74%) CĐCS tiến hành bầu trực tiếp chủ tịch tại Đại hội, các đồng chí chủ tịch bầu trực tiếp tại Đại hội đều đạt kết quả phiếu bầu cao, đa số đạt 100% phiếu bầu.

Nhìn chung, các Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo văn kiện và nhân sự cho Đại hội đã báo cáo cấp ủy và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội. Quá trình tổ chức và điều hành đại hội bám sát chương trình theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, không khí đại hội trang nghiêm, thảo luận văn kiện khá sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao; Đoàn Chủ tịch điều hành chuẩn bị kỹ, phân công rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên điều hành đại hội; Đại hội đã thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên và CNVCLĐ.

Dự kiến Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V sẽ được tổ chức vào 02 ngày 18 và 19/7/2023. LĐLĐ quận đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị các bước, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2023-2028, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.