các bài viết chuyên sâu

Tổ chức sinh hoạt chính trị về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ
Ngày đăng 25/04/2023 | 22:51  | Lượt xem: 1763

Lấy mốc thời gian phải hoàn thành đợt sinh hoạt trước ngày 15/6/2023, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai; hướng dẫn chi bộ trực thuộc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đảm bảo chất lượng, tiến độ, thực chất, không hình thức.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp biên soạn nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, kỹ lưỡng, khoa học, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và được tổ chức ra mắt vào ngày 1/11/2022.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với hơn 620 trang, cuốn sách có ba phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài tổng quan “Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”; 4 bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo do đồng chí làm Trưởng ban.

Phần thứ hai với tiêu đề “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và 8 bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” là phần thứ ba, tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đó, việc quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hết sức cần thiết. Ngày 11/4/2023, Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/QU về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Long Biên nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng  trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo từ kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Thành ủy Hà Nội.

Ngay sau khi tổ chức hội nghị tiếp sóng trực tuyến từ Thành phố Hà Nội với 101 điểm cầu cho 8.720 đảng viên về nội dung cơ bản, cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên yêu cầu đưa việc giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Tổ chức sinh hoạt phải tập trung vào những nội dung định hướng trong Kế hoạch số 177-KH/QU của Quận ủy cùng với yêu cầu phải đựợc triển khai thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả thiết thực; sâu rộng tới từng chi bộ, đặc biệt bám sát theo quy trình 4 bước gồm: (1) Chuẩn bị nội dung chuyên đề; (2) Chuẩn bị tài liệu, thông tin nội dung buổi sinh hoạt đến đảng viên biết trước khi diễn ra hội nghị ít nhất 03 ngày; (3) Tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng; (4) Giám sát, đánh giá nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên về các nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng. Đây là quy trình phù hợp đã được khẳng định từ đợt sinh hoạt chính trị cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, thể hiện sự logic, hiệu quả xuyên suốt trước, trong và sau khi sinh hoạt, phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ cũng như đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung và toàn thể đảng viên thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn nội dung chuyên đề đã chọn, đồng thời liên hệ gắn với nhiệm vụ chính trị của cá nhân và tập thể đơn vị.

Ban Thường vụ Quận ủy đã giao Ban Tuyên giáo Quận ủy làm cơ quan thường trực hướng dẫn, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm của Tổng Bí thư ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận chỉ đạo triển khai sinh hoạt, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đưa nội dung tác phẩm, kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trên các phương tiện thông tin của quận như: Cổng TTĐT, Bản tin Nội bộ Quận, Zalo Chính quyền điện tử quận Long Biên, Sổ tay đảng viên điện tử, Đài phát thanh 14 Phường, các trang/nhóm facebook của Quận và cơ sở.

Lấy mốc thời gian phải hoàn thành đợt sinh hoạt trước ngày 15/6/2023, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, Quận ủy viên theo dõi cụm cơ sở đảng chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đảm bảo chất lượng, tiến độ, thực chất, không hình thức gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Cùng với đó, bố trí thời gian tham dự sinh hoạt tại địa bàn được phân công phụ trách; chủ động định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho cơ sở.

Với sự chỉ đạo nhất quán, đồng bộ, sáng tạo, cụ thể, chắc chắn thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn quận Long Biên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này. Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân toàn quận “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.