các bài viết chuyên sâu

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội: Khẳng định bước chuyển mới thực chất, hiệu quả
Ngày đăng 18/04/2023 | 11:10  | Lượt xem: 766

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là tinh thần quyết liệt đổi mới, quận Long Biên đã khẳng định bước chuyển mới thực chất, hiệu quả; tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của thành phố Hà Nội. Đây là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân quận hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận đã đề ra.

Ấn tượng với những “sản phẩm” cụ thể

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận được ban hành, Quận ủy Long Biên đã cụ thể hóa bằng 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Mỗi chương trình có một Ban Chủ nhiệm thường xuyên giao ban, rà soát, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Quận đồng thời xây dựng và ban hành 9 kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội vẫn bảo đảm thông suốt, liên tục.

Nhờ đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận đã cho thấy một bước chuyển mới, thực chất, hiệu quả và lan tỏa.

Cụ thể, Chương trình số 01-CTr/QU về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025” có 19 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Đến nay, việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch hằng năm như: Phát triển Đảng; tỷ lệ đảng viên và tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trả trước hạn… Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện Nghị quyết, văn bản chỉ đạo; giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp; tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại địa bàn... Lãnh đạo quận đã kiểm tra hiện trường 139 buổi; tiếp dân 13 buổi, chỉ đạo xử lý giải quyết 108 vụ việc...

Chương trình số 02-CTr/QU về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025” có 32 chỉ tiêu. Đến nay, quận đã hoàn thành 24 chỉ tiêu, đang thực hiện 8 chỉ tiêu. Riêng 6 chỉ tiêu nằm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, đến nay, quận đã đạt 3 chỉ tiêu, đang thực hiện 3 chỉ tiêu. Cụ thể, quận đã duy trì 3 phường và công nhận mới 3 phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”. Tỷ lệ tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh đạt chỉ tiêu đề ra. Các trường trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông công lập hằng năm đều vượt chỉ tiêu thành phố và cao hơn khu vực: Năm học 2021-2022 đạt 82,3%, cao hơn trung bình thành phố 22,3% và cao hơn trung bình khu vực 17,6%. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt 93,18%. Tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” hằng năm đạt 90,28%.

Chương trình số 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, bảo đảm cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025” có 14 chỉ tiêu. Đến nay, quận đã đạt 8 chỉ tiêu theo kế hoạch hằng năm, trong đó có 1 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Qua thực hiện chương trình, 100% dự án đầu tư thực hiện bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Quận đã xây dựng mới 10 vườn hoa với tổng diện tích 9,25ha, đạt 88,94% chỉ tiêu chương trình; hoàn thành lắp đặt trụ cứu hỏa với diện tích 1.015ha; hoàn thành 8 dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; chuẩn bị đầu tư 6 dự án khác; cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp 322 tuyến đường ngõ ngách; duy tu duy trì đối với 46 vườn hoa; cải tạo sửa chữa 36 trường học... Quận cũng bảo đảm 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày.

Tập trung thực hiện hai khâu đột phá

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Thực hiện khâu đột phá thứ nhất là “Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”, quận đã chỉ đạo rà soát, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, một nét đổi mới, sáng tạo riêng có của quận là đã chỉ đạo xây dựng và ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên”. Đến nay, có 4.764 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện; số được công nhận chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 31,44%...

Đối với khâu đột phá thứ hai “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm đầu tư thoát nước; bảo đảm cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, quận đã chủ động đề xuất thành phố giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các vị trí quan trọng thuộc phân khu đô thị N10; triển khai tổ chức lập thiết kế đô thị 6 tuyến đường; chủ động tham mưu, đề xuất và được thành phố thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án thoát nước lớn trên địa bàn; được thành phố tin tưởng giao cho thực hiện nhiều dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố trên địa bàn quận... Hàng chục dự án đã được hoàn thiện chuẩn bị đầu tư, tiến hành khởi công và thực hiện hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023). 14/14 phường của quận duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; triển khai đồng bộ các giải pháp, mô hình giảm nghèo, đến nay quận không còn hộ nghèo. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hằng năm đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra...

Những kết quả chủ yếu trên đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận.

(Nguồn: Báo Hànộimới)