các bài viết chuyên sâu

Kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phường Phúc Lợi
Ngày đăng 12/04/2023 | 14:13  | Lượt xem: 1024

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau 20 năm thực hiện, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trên địa bàn phường Phúc Lợi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ quận Long Biên, chỉ đạo trực  tiếp của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ với UBND, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo, các Ban CTMT phối hợp nhịp nhàng với Tổ dân phố thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường, đã đạt được nhiều kết quả. Ngày hội đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tăng cường giao lưu, sự đoàn kết gắn bó nhân dân trong các tổ dân phố. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường được đề cao. Những kết quả của Ngày hội góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”... nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn phường.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động đòi hỏi phường Phúc Lợi phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm hộ nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; chung tay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

Thứ nhất: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm, thông qua Ngày hội của toàn dân nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm.

Thông qua Ngày hội của toàn dân nhằm giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng. 

Trên địa bàn phường có 4 nhà văn hóa tổ dân phố, 4 Nhà văn khu dân cư có quy chế và tổ chức các hoạt động tại Nhà văn hoá đạt hiệu quả. Các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tốt tại các nhà văn hoá khu dân cư thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động của 04 lễ hội được tổ chức đảm bảo các nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát triển rộng khắp, chất lượng các cuộc thi, hội diễn, liên hoan được nâng lên, ngày càng thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng dân cư.

Tham gia Ngày hội, nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Đặc biệt việc tổ chức ngày hội đã nhân lên nghĩa đồng bào dân tộc qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng tổ dân phố văn hóa”, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Ngày hội cũng khích lệ nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, có các hoạt động nhằm đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật như: Lạm dụng rượu, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm, đánh bạc…

Thứ ba: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua ngày hội để Mặt trận tổ quốc các cấp tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam những năm qua; tuyên truyền kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa Ủy ban Nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ KTXH, ANQP. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân gia đình văn hoá  tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại các ngày hội khu dân cư, tổ dân phố, BCĐ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở” đã biểu dương khen thưởng các GĐVH tiêu biểu có thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua hàng năm.

 

 

Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở cơ sở”, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo,...Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt từ 89,9% đến 94,8%; tỷ lệ tổ dân phố hàng năm đạt từ 71,4% đến 93,3%. Tỷ lệ người qua đời được đưa đi hoả táng hàng năm đạt từ 51,3% đến 98,6%.

Chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường được quan tâm thực hiện qua các hình thức: xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Thăm hỏi, tặng quà các hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tổ dân phố được quan tâm động viên kịp thời với gần 900 xuất quà được tặng, trị giá hơn 500 triệu đồng. Số hộ nghèo đã giảm dần qua các năm, từ 56 hộ nghèo năm 2003 đến cuối năm 2019 toàn phường không còn hộ nghèo, hiện nay phường còn 13 hộ cận nghèo.

Tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có HCKK

Trong 20 năm toàn phường đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai: 649 triệu đồng; ủng hộ quỹ văc xin: 701 triệu đồng, quỹ phòng chống covid: 381 triệu đồng; ủng hộ gia đình ông Dương Đăng Vụ, ông Nguyễn Cao Cường gặp hoả hoạn: 241 triệu đồng; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”: 1 tỷ 155 triệu đồng.

Thứ tư: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết quả của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở.

Thông qua ngày hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung thực hiện chủ đề năm của UBMTTQ Thành phố, MTTQ quận, chủ đề năm của quận  Long  Biên 03 Chương trình công tác toàn khoá của quận uỷ, 10 Chương trình của Thành uỷ trong MTTQ các cấp và trong nhân dân. Phát động trong nhân dân tự quản trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; tuyên truyền các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh hàng năm.

Triển khai thực hiện các mô hình sáng kiến, sáng tạo, viết về gương tiêu biểu trong công tác MTTQ; cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc thi phục vụ lễ hội, mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm, các hoạt động phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng, hội nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tổ chức khánh thành các công trình, nhà Đại đoàn kết, phần việc ở tổ dân phố nhân dịp Ngày hội. Trong 20 năm đã xây mới, sửa chữa: 09 nhà (trong đó sửa chữa: 05, xây mới: 04 nhà đại đoàn kết) với tổng số tiền: gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng 01 hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội với số tiền 50.000.000 đồng

Thứ năm: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Mặt trận tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân; thông qua các hoạt động nhân dân phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Hàng năm các ban công tác MTTQ đã góp ý kiến nhận xét đối với gần nghìn lượt (từ 400 - 724 đảng viên) cán bộ đảng viên theo qui định ở nơi cư trú.

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng động đã phát huy được vai trò đại diện cho nhân dân, cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, bàn và quyết định những nhiệm vụ của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân trong cộng đồng dân cư.

Thông qua các hoạt động trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các nội dung của chủ đề hàng năm và các mô hình Dân vận khéo, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Chính quyền cùng cấp hướng dẫn các Ban công tác mặt trận, các TDP họp bình xét để lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt để biểu dương khen thưởng tại Ngày hội ở tổ dân phố, khu dân cư với 244 lượt tập thể, 1820 lượt cá nhân trên các lĩnh vực như: gia đình và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập thể, cá nhân thực hiện tốt các việc xây dựng “Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

]]>