các bài viết chuyên sâu

Công tác rà soát, sàng lọc, quản lý đảng viên tại Đảng bộ phường Bồ Đề
Ngày đăng 04/04/2023 | 11:00  | Lượt xem: 462

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên; tích cực chủ động tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đảng viên, kịp thời phát hiện những đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Từ đó, yêu cầu việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng phải thực hiện thường xuyên; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch. Lấy phát hiện, kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên là chính; đồng thời, kiên quyết đưa đảng viên có vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ ra khỏi Đảng. Đề cao ý thức tự giác của đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên, giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đoàn kết thống nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm đúng quy định của Đảng.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Quy định số 09-QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Một số vấn đề công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong thời gian qua, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn phường Bồ Đề được ưu tiên thực hiện hàng đầu, thường xuyên và nghiêm túc. Các nội dung được quán triệt, triển khai tại các hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt phường, bằng các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ…

Trong quá trình rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn phường, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát. Kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, chế độ đóng đảng phí; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; phát hiện những đảng viên yếu kém, không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời giáo dục, giúp đỡ… Trên tinh thần đó, các chi bộ đã thực hiện rà soát nghiêm túc, không làm qua loa, hình thức.

Với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, ngày 17/3/2023, Đảng uỷ phường đã tổ chức hội nghị toạ đàm với chủ đề “Công tác quản lý đảng viên, rà soát sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn phường Bồ Đề”, với sự tham gia của các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ trực thuộc, các đảng viên tiêu biểu. Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, việc xin phép của đảng viên khi ra nước ngoài, việc đảng viên đi công tác, làm ăn xa… Việc tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên…

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng uỷ phường đã định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2023 tại chi bộ tổ dân phố với chủ đề  “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát phát hiện giáo dục giúp đỡ sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng”. Đến ngày 25/3/2023, 100% các chi bộ đã thực hiện, hoàn thành và gửi báo cáo sinh hoạt chuyên đề về Đảng uỷ phường. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cấp uỷ nắm vững thực trạng công tác quản lý đảng viên; việc phân công nhiệm vụ đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc để từ đó giáo dục, giúp đỡ đảng viên tiến bộ hơn. Đồng thời, chấn chỉnh những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; từng bước nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua tại Đảng bộ Bồ Đề, bước đầu đã góp phần sàng lọc, nâng cao uy tín của Đảng, kịp thời chấn chỉnh một bộ phận đảng viên chưa gương mẫu, thiếu bản lĩnh. Trong thời gian tới, Phường Bồ Đề tiếp tục làm tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, thường xuyên sâu sát, tìm hiểu tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh và kiên quyết có biện pháp đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Hoàng Thị Thanh Mai

]]>