các bài viết chuyên sâu

Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng Sài Đồng 40 năm(1982-2022)
Ngày đăng 15/10/2022 | 15:22  | Lượt xem: 632

Từ thực tiễn sự nghiệp xây dựng Sài Đồng 40 năm (1982-2022), đặc biệt là những năm đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, Đảng bộ phường Sài Đồng bước đầu đúc rút một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh:

Một là, nắm vững đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả

Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ luôn gắn lý luận với thực tiễn, để xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ chính trị phù hợp với thực tế, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm xác định đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm.

Trong tiến trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn Đảng, toàn dân là phát triển kinh tế, Đảng bộ phường Sài Đồng phải tập trung mọi sự quan tâm vào lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo được những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân.

Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các cấp đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải kịp thời, đầy đủ. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong suốt quá trình xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào thực tiễn địa phương, vào khả năng hiện thực, Đảng bộ Sài Đồng đã đề ra các chủ trương và các cuộc vận động lớn phù hợp. Đó là tiền đề để việc triển khai có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ, biến các chủ trương lớn đó thành hiện thực. Khi có chủ trương, kế hoạch sát đùng, Đảng bộ tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy tư duy năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trong lãnh đạo, coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc trong từng khâu, từng bước của quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ XI NK 2020-2025

Hai là, trong mọi hoạt động, Đảng bộ phải luôn luôn nắm vững quan điểm “lấy dân là gốc”

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử. Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của nhân dân. Điều căn cốt để lãnh đạo, chỉ đạo thành công ở cơ sở là mọi phương hướng nhiệm vụ, biện pháp mà Đảng bộ, chính quyền đề ra phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân trên địa bàn, mục tiêu thực hiện là người nhân. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân là động lực, mục tiêu của mọi nhiệm vụ chính trị. Xét đến cùng, mọi thành tựu đạt được chính là kết quả phong trào cách mạng của nhân dân trong phường dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. 

Các tầng lớp nhân dân Sài Đồng yêu nước, đoàn kết, có ý chí quyết tâm lao động hết mình để xây dựng cuộc sống mới, thực hiện những nhiệm vụ mới do Đảng bộ đề ra. Đó là phẩm chất cao quý của người dân Sài Đồng. Điều này càng đòi hỏi Đảng bộ trong hoạt động của mình phải luôn dựa vào dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết - đoàn kết lâu dài bền vững, tổ chức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân lao động xây dựng địa phương. 

Mọi chủ trương, nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế địa phương, từ lợi ích, nguyện vọng cũng như khả năng thực tại của nhân dân trên địa bàn và phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và hăng hái thực hiện. Quan liêu mệnh lệnh, áp đặt, xa rời lợi ích của quần chúng, làm suy giảm mối quan hệ giữa Đảng bộ với quần chúng, tất yếu sẽ dẫn đến làm cho Đảng bộ mất chỗ dựa trong nhân dân và không đảm đương được vai trò lãnh đạo của mình.

Trong mọi mặt công tác, dù nhiệm vụ khó khăn thử thách, nhưng Đảng bộ biết tổ chức, biết dựa vào dân, phát động phong trào quần chúng thì đều thành công. để chủ trương, chính sách, ý chí chính trị của Đảng và nhân dân trở thành hiện thực cuộc sống cần có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt, với những biện pháp cụ thể đồng bộ, mạnh mẽ. Trong đó, coi trọng công tác kiểm tra đôn đốc, sơ tổng kết, khen thưởng và chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp uốn nắn, điều chỉnh kịp thời.

Bỏ phiếu lựa chọn BCH Đảng bộ phường

Ba là, Đảng bộ phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện trên cơ sở nâng cao nhận thức lý luận, trình độ tổ chức thực tiễn để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong mọi điều kiện, tập thể cấp ủy phải thường xuyên đổi mới việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, phương pháp lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị.

Trong lãnh đạo xây dựng kinh tế, xã hội phải quán triệt quan điểm thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và hành động theo quy luật khách quan. Dựa vào thực tế để vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, đề ra mục tiêu biện pháp sát hợp và tổ chức thực hiện các kế hoạch cụ thể thích hợp với hoàn cảnh của địa phương. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực cụ thể để phân công chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kịp thời bổ sung các chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp với thực tế, để đem lại kết quả có tính khả thi cao. Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, các ngành, ban chức năng về các nguồn đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội. Phải thường xuyên khắc phục những biểu hiện của tư tưởng tả khuynh và hữu khuynh, xa rời thực tế cuộc sống, rập khuôn, giáo điều máy móc…

Trước mỗi nhiệm vụ mới nặng nề, khi chuyển sang nhiệm vụ lịch sử mới, Đảng bộ phải chuẩn bị trước về nhận thức lý luận và tư tưởng để chủ động tổ chức và lãnh đạo. Khi có khuyết điểm, Đảng bộ phải dũng cảm công khai thừa nhận, bình tĩnh xử lý, vững vàng giải quyết các vấn đề có tình có lý.

Đảng bộ cần tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để đóng góp kinh nghiệm cho sự lãnh đạo và làm cho Sài Đồng thực sự là một phường vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc 

Bốn là, không nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, để Đảng bộ luôn xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở

Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, nhiệm vụ đặt ra càng nặng nền, để đủ sức lãnh đạo toàn diện phong trào trên địa bàn, Đảng bộ phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn tổ chức để ngày càng thêm trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh cách mạng, trí tuệ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, trau dồi quan điểm giai cấp và lý luận cách mạng, quán triệt và chấp hành sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với thực tiễn. Muốn vậy, trước hết là Đảng ủy phải luôn luôn tự rèn luyện mình để có quyết tâm cách mạng cao, có tư duy chính trị mới, đúng đắn, dám nghĩ, dám chỉ đạo hành động, không thụ động, chờ đợi, nhất là ở các giai đoạn bước ngoặt của cách mạng.

Những thành công lớn trong lãnh đạo và tổ chức nhân dân trong xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đổi mới, khi chuyển hướng kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã thể hiện rõ nét kết quả rèn luyện bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Sài Đồng trong 40 năm qua. Điều thành công cơ bản là Đảng bộ đã xây dựng và không ngừng củng cố tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp hiện đại hoá, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Cán bộ, đảng viên thường xuyên được học Nghị quyết và nghe thời sự

Năm là, luôn đặc biệt tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân

Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh làm hạt nhân xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ làm hạt nhận khối đoàn kết toàn dân, tổ chức tập hợp quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Để giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng với Nhân Dân, giữ vững lòng tin của nhân dân với tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nói đi đôi với làm, không ngừng rèn luyện, giữ gìn sự trong sáng, gương mẫu trong mọi công việc, phải thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, mỗi cán bộ đảng viên phải đổi mới tư duy kinh tế, phát triển kinh tế gia đình và giúp quần chúng nhân dân phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu, nâng cao thu nhập chính đáng. Đồng thời, Đảng bộ phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, phải xử trí, kỷ luật nghiêm minh đảng viên sai phạm, như vậy mới giữ được kỷ cương, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ chính quyền với nhân dân được tổ chức định kỳ

Sáu là, không ngừng chăm lo giữ gìn, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng

Xây dựng đoàn kết thống nhất, trước hết tập thể cấp ủy phải đoàn kết thống nhất, là hạt nhân phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, truyền thống, thế mạnh của địa phương. Đảng bộ thường xuyên chăm lo giữ gìn và tăng cường xây dựng, củng cố sự đoàn kết trong Đảng bộ, nhất là trong cấp ủy. Trên cơ sở thống nhất đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thống nhất về tổ chức chỉ đạo thực tiễn, đấu tranh phê bình, tự phê bình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Phải chăm lo xây dựng chi bộ, Đảng bộ thật sự vững mạnh, giáo dục việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng: cần-kiệm-liêm - chính - chí công vô tư cho mỗi đảng viên. Kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi tổ chức Đảng những phần tử thoái hóa biến chất, bảo đảm cho tổ chức Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là tổ chức tiền phong, gương mẫu đầu tàu trong công cuộc xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, cuộc sống mới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường tích cực tham gia bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp

Bảy là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh là yếu tố quyết định thành công

Xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cán bộ đầu ngành tích cực, chủ động, sáng tạo “nói đi đôi với làm”. Quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm mọi việc đều được dân biết, dân bàn thống nhất và triển khai thực hiện. Thường vụ Đảng ủy đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm sâu sát tận tuỵ, gần dân, sát dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Chủ động chăm lo làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trước công việc. Phân công, bố trí cán bộ để phát huy được năng lực sở trường của cán bộ, truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở động viên, kiên quyết nghiêm khắc đối với những cán bộ đảng viên vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy định của nhà nước.

Đảng bộ và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân quyết tâm xây dựng Phường văn minh hiện đại

Tám là, thường xuyên coi trọng công tác thi đua, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Xây dựng truyền thống cách mạng và văn hoá, Đảng bộ Sài Đồng luôn chú trọng giáo dục cán bộ đảng viên, nhân dân tinh thần đoàn kết quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường giàu đẹp, văn minh.

Coi trọng công tác tổ chức phong trào thi đua, chú trọng kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào, gương người tốt việc tốt để mọi người mọi ngành học tập noi theo, đồng thời chỉ ra những yếu kém khuyết điểm và có biện pháp và giải pháp khắc phục.

Chặng đường lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển từ khi thành lập đến nay của Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng là những trang vàng vô cùng vinh quang và rất tự hào. Những thành tựu lớn lao, có ý nghĩa lịch sử của Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng là kết quả sự lãnh đạo của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Những kết quả đạt được 40 năm qua sẽ là hành trang, là tiền đề vững chắc để Sài Đồng tự tin hướng tới tương lai.

Từ những thành công, những bài học kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn, Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng vạch hướng cho tương lai, định hướng sáng tạo hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn, tạo thế và lực cho cuộc hành trình mới, xây dựng phường văn minh, hiện đại, viết tiếp những trang sử mới, tô thắm truyền thống phường.

Trích lịch sử Đảng bộ phường