các bài viết chuyên sâu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc Đồng trong tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 16/09/2022 | 22:33  | Lượt xem: 733

Xác định Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ; thực hiện Công văn số 1301-CV/QU, ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên về việc “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”. Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/ĐU, ngày 20/6/2022 của Đảng ủy phường Phúc Đồng “Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”; các hướng dẫn về xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ…

Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội bắt đầu từ ngày 17/8/2022 đến ngày 11/9/2022, đã có 17/17 chi bộ tổ chức Đại hội xong, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy phường.

Được sự chỉ đạo, quan tâm, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị bám sát chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy. Đặc biệt về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng tổ dân phố, các tổ chức chi hội đoàn thể tổ dân phố; Công tác xây dựng Đảng, Công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên; công tác phát triển đảng viên, Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của đảng viên trong chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao. Báo cáo kiểm điểm được cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, bám sát chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 các chi bộ phấn đấu cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ và nhiệm vụ của cấp trên với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể: Xây dựng, giữ vững chi bộ trong sạch, vững mạnh, tổ dân phố văn hóa; Vận động nhân dân đa dạng trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại, phù hợp với thực tế, khả năng nguồn tài chính của cá nhân, gia đình; Phối hợp lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị; chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chung cư, quản lý trật tự đô thị, giao thông đô thị, phòng cháy chữa cháy và giải phóng mặt bằng; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới; Duy trì kỷ luật, kỷ cương, chế độ sinh hoạt học tập Nghị quyết, sinh hoạt theo chuyên đề; thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu để phân công cấp uỷ giáo dục, giúp đỡ đảng viên; công tác quản lý đảng viên; thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với cấp ủy chi bộ về công tác nhân sự Đại hội chi bộ

Ngày 02/8/2022, Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với 10 Chi bộ tổ dân phố về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong công tác nhân sự, các chi bộ lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất. Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội các chi bộ đã bầu ra cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 65 đồng chí, số lượng cấp ủy tái cử là 52 đồng chí, số cấp ủy mới tham gia là 13 đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân về báo cáo chính trị trình đại hội còn chung chung, chưa có số liệu cụ thể, rõ ràng; chưa đánh giá được những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ 2020-2022; phần phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 có chỉ tiêu còn chưa sát thực, không có tính khả thi. Có chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2022-2025 còn chưa kỹ, chưa thống nhất cao nên khi ra đại hội bầu còn có đảng viên giới thiệu nhân sự ngoài danh sách dự kiến của chi bộ, ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Phần điều hành của đoàn chủ tịch đại hội của một số chi bộ có việc còn lúng túng ở một số khâu như điều hành thảo luận, kết luận, điều hành công tác nhân sự, hướng dẫn bầu cử.

Qua Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy phường đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ:

Một là: các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ được phân công phụ trách; Cán bộ văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy hướng dẫn Đề cương báo cáo chính trị của chi bộ và các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết để phục vụ các chi bộ tổ chức đại hội.

Hai là: Cấp uỷ các chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của Tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng cho các đảng viên; tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Ba là: Công tác tuyên truyền: Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phối hợp với Đài truyền thanh phường căng treo băng zôn, kịp thời tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh phường kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đưa tin về kết quả Đại hội chi bộ để nhân dân trên địa bàn phường nắm được.

Ngay sau khi các chi bộ tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy phường đã yêu cầu chi ủy, chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, bổ sung phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và đảng viên chi bộ.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Phúc Đồng đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy phường chu đáo về nội dung, quy trình, chương trình và các văn kiện phục vụ Đại hội, hơn hết là đánh giá được thành tựu, hạn chế để đề ra Nghị quyết thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống người dân.

Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên, tiếp tục đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đến tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của đảng và Nhà nước.

Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2022-2025 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ:

Đại hội chi bộ Công an phường
Đại hội chi bộ trường mầm non Tân Mai
Đại hội chi bộ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đại hội chi bộ tổ dân phố số 8
Đại hội chi bộ tổ dân phố số 3