các bài viết chuyên sâu

100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Ngọc Lâm hoàn thành sinh hoạt chính trị, tư tưởng quý III/2022
Ngày đăng 14/09/2022 | 15:32  | Lượt xem: 299

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 12/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Kế hoạch số 122-KH/QU ngày 17/6/2022 của Quận ủy Long Biên; kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 22/8/2022 của Đảng ủy phường Ngọc Lâm về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ ngày 5/9/2022 đến hết ngày 10/9/2022 Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ đợt 1 với chủ đề “ Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với hình thức nói chuyện, trao đổi tại hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách và theo dõi các chi bộ.

Theo đó, mục đích tổ chức sinh hoạt chính trị là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Căn cứ vào tài liệu do Ban tuyên giáo Trung ương cung cấp. Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào?. Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Hội nghị chuyên đề của Chi bộ đã được nghe Báo cáo đề dẫn và các ý kiến tham luận về các nội dung chủ yếu của  tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã có nhiều đảng viên cao tuổi phát biểu, nêu cao những thành tựu của đất nước trong suốt 77 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng nhấn mạnh 3 thành tựu gần đây nhất là phòng, chống dịch covid- 19 thành công; Phòng, chống tham nhũng thực sự “Không có vùng cấm” đã lấy được niểm tin vững chắc, sự trung thành tuyệt đối  của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; Trên trường quốc tế thể hiện rõ bãn lĩnh, ý chí của dân tộc về độc lập, tự chủ bảo vệ được thành quả cách mạng, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến tham luận ít, nhiều đã gắn với việc thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Cũng từ đó, Hội nghị chuyên đề này, đã đặt ra trách nhiệm cho mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Tích cực tham mưu, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chi bộ cần tăng cường kiểm tra, giám sát; tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua. Đồng thời chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của tổ nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. 

 Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Bám sát với kế hoạch và hướng dẫn của Quận ủy Long Biên, sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”,  Đảng ủy phường sẽ đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 02 đợt, đợt 1 với chủ đề “ Nhận thức về CNXH và mô hình CNXH tại nước ta” dịp 2/9; đợt 2 với chủ đề “ Những thành tự xây dựng CNXH và giải pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” hoàn thành trước ngày 05/11/2022./.

* Một số hình ảnh:

Hình ảnh chi bộ TDP số 5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ TDP số 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ TDP số 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ TDP số 27 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ TDP số 6 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ TDP số 7 tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ trường tiểu học Ái Mộ A tổ chức sinh hoạt chuyên đề 
Hình ảnh chi bộ trường Tiểu học Ái Mộ B tổ chức sinh hoạt chuyên đề