các bài viết chuyên sâu

16 Hội Cựu chiến binh cở sở quận Long Biên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 31/05/2022 | 13:58  | Lượt xem: 812

Hội CCB quận Long Biên có 16 cơ sở hội, trong đó có 14 hội cấp phường và 2 hội CCB tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau hơn 2 tháng triển khai, tính đến ngày 11/5/2022, 100% Hội Cựu chiến binh cơ sở thuộc Hội Cựu chiến binh quận Long Biên đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, đúng với tiến độ, kế hoạch đề ra.

Để có được những kết quả trên, Hội Cựu chiến binh quận đã tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp như Chỉ thị 02-CT/TW; Thông tri số 01-TT/TU; Kế hoạch 274/KH-CCB; Hướng dẫn số 66/HD-CCB. Cùng với đó, tham mưu cho Quận ủy ban hành Thông tri số 04-TT/QU, ngày 19/7/2021 về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027”. Triển khai kế hoạch số 16/KH-CCB ngày 17/9/2021; Hướng dẫn số 06, 07, 08/HD-CCB về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Cựu chiến binh cơ sở và quận Long Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến các Hội cơ sở. Đồng thời, chọn Hội cựu chiến binh phường Long Biên tổ chức Đại hội điểm, tiến hành làm trước để rút kinh nghiệm cho 15 cơ sở Hội còn lại. Chủ động tập huấn, triển khai các nội dung công tác đại hội, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Quận theo dõi, hướng dẫn, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở. Cùng với sự chủ động, tích cực của Hội Cựu chiến binh các phường, cơ quan hành chính và sự phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đến nay 16 cơ sở Hội với 14 đại hội đại biểu và 2 đại hội toàn thể đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh Đại hội CCB cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Qua theo dõi toàn diện từ khâu chuẩn bị, đến tổ chức, và thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội, Hội Cựu chiến binh quận đã có những đánh giá khách quan, nghiêm túc, chính xác đối với từng cơ sở hội. Tuy vẫn còn một số điểm cần rút kinh nghiệm, song nhìn chung 16 cơ sở hội đã hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nhiều ưu điểm nổi bật. Trong đó:

Khâu trang trí và tuyên truyền Đại hội được đảm bảo theo hướng dẫn. Từ maket sân khấu, khẩu hiệu tại hội trường, cổng vào đến bảng ảnh, số liệu hoạt động nhiệm kỳ đều được các hội cơ sở chọn lọc, cụ thể hóa, giúp các đại biểu tham dự có cái nhìn tổng quan về quá trình 5 năm hoạt động vừa qua. Nhiều hội cơ sở đã khéo léo kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyền trên hệ thống cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh phường, zalo nhóm… giúp cán bộ, hội viên CCB địa phương nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện này. Qua đó, tạo không khí hân hoan, phấn khởi cũng như nâng cao nhận thức trong hội viên và cán bộ về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn kiện Đại hội cơ sở được chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần dân chủ, trí tuệ của tập thể, sát với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Nội dung bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của từng cấp; sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và sự phối hợp của cơ quan, đơn vị cùng cấp. Qua đó, đánh giá đúng, đầy đủ tình hình và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đã qua, khẳng định những đóng góp của tổ chức hội và hội viên; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đã căn cứ Nghị quyết đảng bộ cùng cấp, chỉ đạo của cấp trên trực tiếp, bám sát thực tiễn phong trào của hội đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi để thực hiện.

Trong điều hành đại hội, do được chuẩn bị chu đáo cùng với quá trình tổng duyệt được sự góp ý của Quận Hội và Cấp ủy địa phương nên các đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thẩm tra tư cách đại biểu… đều thực hiện theo đúng kịch bản đã xây dựng, bám sát nội dung, đảm bảo sự tập trung, dân chủ, khách quan. Quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu diễn ra nghiêm túc, bài bản, đúng thời gian quy định. Nhiều tham luận của đại biểu đã tập trung đóng góp trí tuệ, sự  tâm huyết với phong trào, công tác hội, cũng như bàn giải pháp để tổ chức hội hoạt động tốt hơn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Công tác nhân sự 16 hội cơ sở được thực hiện đúng nguyên tắc của Trung ương Hội, Điều lệ Hội và của cấp ủy cùng cấp; đã chú trọng việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các chức danh chủ chốt của các cấp hội khóa mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, ưu tiên có sự kế thừa, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; từng đại biểu đã thể hiện rõ tình cảm, ý thức trách nhiệm của mình khi dự đại hội. Đại hội bầu một lần đủ số lượng, với tổng số 234 đồng chí trong Ban Chấp hành, 74 đồng chí trong Ban Thường vụ, 44 đồng chí trong Ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra; nhân sự tham gia Ban Chấp hành đảm bảo đúng sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, khí thế phấn khởi đối với cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn quận. Những đồng chí được lựa chọn thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ uy tín, sức khỏe để tập hợp, đoàn kết hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác hội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đại hội cơ sở cũng bầu một lần đủ số lượng đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB quận Long Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cấp cơ sở đã tổ chức đúng theo tiến độ quy định, tập trung cao điểm trong tháng 3 và tháng 4/2022. Các hội cơ sở đã vận dụng linh hoạt theo diễn biến tình hình dịch bệnh, triệu tập đúng, đủ thành phần đại biểu dự đại hội phù hợp. Các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh được xây dựng chu đáo nên trong quá trình tổ chức đại hội không gặp khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi như: hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội; định hướng các nhiệm vụ trọng tâm; tổng duyệt sát sao nội dung, kịch bản đại hội; công tác tuyên truyền, hậu cần v.v...

Ngay sau đại hội, Quận hội đã căn cứ quy định, điều lệ hội, ban hành quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra cho các hội cơ sở, giúp các hội sớm ổn định tình hình, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, của hội. Các hội cơ sở cũng xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội CCB quận nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị, đến nay các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành. Toàn Hội ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một số hình ảnh Đại hội CCB cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027