các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận quý I/2022
Ngày đăng 30/03/2022 | 13:54  | Lượt xem: 2542

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã chủ động, sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và bám sát vào chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, quý I/2022 đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác như sau:

- Đảng ủy đã sớm ban hành 08 văn bản để quán triệt, thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, 03 chương trình công tác toàn khóa, chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và của Quận.

- Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai việc quán triệt, học tập, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của ĐảngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra theo kế hoạch của Quận ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Kết quả 69/69 chi bộ tổ chức học tập, quán triệt (đạt tỷ lệ 100%) với 714/727 (đạt tỷ lệ 98,2%) đảng viên tham gia học tập.

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch Covid-19; 100% chi bộ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong doanh nghiệp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

- Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Quận ủy thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt.  Đảng ủy Khối đã phối hợp thành lập 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cử 19 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, đề nghị Quận ủy xét kết nạp 08 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức 07 đồng chí. Hệ thống tổ chức của Đảng bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đảng ủy triển khai xây dựng chuyên đề “Thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với chí bộ có đảng viên hoạt động phân tán thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp”. Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư, chỉ đạo các chi bộ rà soát, giới thiệu 15 đảng viên không còn làm việc trong doanh nghiệp chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị mới.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ được quan tâm thực hiện; lấy việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ làm trọng tâm. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và 100% chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

- Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ đăng ký tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo” thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Quận; chỉ đạo 03 chi bộ làm điểm 3 mô hình để nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Chỉ đạo 100% chi bộ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt mô hình  “Doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp-văn minh”.

- Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19 phức tạp, kéo dài, nhưng cơ bản các doanh nghiệp thuộc Khối vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ được triển khai, thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy chỉ đạo hoạt động của các chi bộ chủ yếu thông qua hệ thống email công vụ và nhóm Zalo chung đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định, phù hợp với điểu kiện của Đảng bộ.

 Trong quý I/ 2022, Đảng bộ Khối đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là chỉ tiêu kết nạp đảng viên (đã đạt 53,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022). Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; các đảng ủy viên, nhất là người đứng đầu Đảng ủy luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm của Quận. Việc phối hợp hoạt động giữa cấp ủy chi bộ với HĐQT, giám đốc doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ. Các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể, người lao động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên,do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên chế độ sinh hoạt của một số chi bộ còn chưa được duy trì đầy đủ, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế.  Quý II/2022, bám sát vào sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022. Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, kịp thời thăm hỏi cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp gặp khó khăn; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối.

2. Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch Covid-19; 100% chi bộ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong doanh nghiệp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

3. Chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề Tự soi, tự sửa” tới 100% chi bộ và toàn thể đảng viên.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Quận ủy năm 2022; tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên theo chỉ đạo của Quận ủy. Triển khai chuyên đề và tổ chức các cuộc Tọa đàm, biên tập và ban hành cuốn “Sổ tay nghiệp vụ công tác Đảng ”để thực hiện có hiệu quả Chương trình 01-CTr/QU và Đề án số 11 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch 108 của Quận ủy.

5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nghị quyết của Đảng ủy; duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc ban hành nghị quyết của các chi bộ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ, giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối với các chi bộ được thông suốt, kịp thời.

6. Triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên chi bộ, nhất là các đồng chí mới. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới (phấn đấu kết nạp 4-6 đảng viên mới). Tuyên truyền, vận động thành lập 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

7. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối và các chi bộ; tăng cường việc chi bộ thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Chủ động phối hợp giữa Đảng uỷ, cấp uỷ các chi bộ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh.

9. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tạo phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ thiết thực, hiệu quả.

Một số hình ảnh.