các bài viết chuyên sâu

Những nội dung trọng tâm tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 09/03/2022 | 13:16  | Lượt xem: 890

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và toàn diện trong các tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 01-TT/TU, ngày 29/6/2021 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay sau khi Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội có Kế hoạch 274/KH-CCB, ngày 08/7/2021 và Hướng dẫn số 66/HD-CCB về công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh Quận đã tham mưu cho Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 04-TT/QU, ngày 19/7/2021 về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Cùng với đó, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 16/KH-CCB ngày 17/9/2021; Hướng dẫn số 06, 07, 08/HD-CCB về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Cựu chiến binh cơ sở và quận Long Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến các Hội cơ sở. Đồng thời, chọn Hội cựu chiến binh phường Long Biên tổ chức Đại hội điểm, tiến hành làm trước để rút kinh nghiệm cho 14 cơ sở Hội còn lại.

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và toàn diện trong các tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. Tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm, cụ thể:

1. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp quận trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, báo cáo chính trị phải bám sát và phản ánh đầy đủ các nội dung trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng như các nội dung bổ sung gắn với tình hình thực tiễn được cấp uỷ cùng cấp chỉ đạo. Kết quả đánh giá phải thực chất, chỉ ra bài học kinh nghiệm đối với những kết quả đạt được. Đồng thời, đối với những mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt, phải chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân để khắc phục.

Bên cạnh đó, dự báo, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá cũng như  nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2022 - 2027, tập trung vào các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của Hội và địa phương.

2. Tham gia vào Báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp và đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ sở và Quận, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự để bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phải dân chủ, công khai, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, có sự tập trung, thống nhất cao. Đồng thời, đảm bảo bầu đủ số lượng, chất lượng nhân sự đáp ứng nhiệm vụ hiện tại của Hội và có sự kế thừa, chuyển giao cho công tác cán bộ của Hội trong thời gian tới.

4. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên. Ngoài 4 tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban Chấp hành, đại biểu đi dự Đại hội cấp trên cần có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác và hoạt động của Hội; nắm chắc chương trình, nội dung, tinh thần nghị quyết của Đại hội, có khả năng tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết Đại hội góp phần vào thành công của Đại hội.

Để hoàn thành tốt những nội dung trên, các cấp Hội cần nắm rõ và chủ động về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành các cấp hội trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đạt kết quả cao. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần gắn với phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội tại các Hội cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 đang diễn ra khẩn trương. Hội Cựu chiến binh phường Long Biên đã tổ chức Đại hội điểm vào cuối tháng 2/2022, 14 hội cơ sở còn lại sẽ tổ chức Đại hội xong trong tháng 5/2022. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Long Biên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2022.