các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2021
Ngày đăng 21/12/2021 | 15:07  | Lượt xem: 3515

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2021 cũng là năm quận Long Biên chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 14/14 phường. Theo đó, toàn bộ các phường của quận Long Biên sẽ không tổ chức Hội đồng nhân dân phường (HĐND).

Trước những nhiệm vụ, thời cơ và thách thức mới, công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn Quận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chú trọng phát huy công tác dân vận trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt coi trọng việc phát huy quyền làm chủ và những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước về thực hành công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến.

1. Thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế, UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị tích cực chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ chính trị của quận, các chương trình kế hoạch nhiệm vụ công tác chuyên môn, do đó năm 2021, Quận cơ bản đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa duy trì phòng chống dịch, vừa tăng cường phục hồi, phát triển kinh tế. Kinh tế tiếp tục giữ mức tăng trưởng, Công tác thu - chi ngân sách ổn định.

2. Công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính; việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2020/NĐ-CP) được thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực. UBND quận đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND quận, các phòng ban, đơn vị quận, UBND các phường, đo lường chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của các phường, trường học. Thực hiện các giải pháp cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các phường, trường học; tập trung các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong kết quả đánh giá chỉ số PAPI năm 2020. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của quận đạt bền vững, cải thiện mức độ hài lòng đối với sự phục vụ chung đạt 90%, thuộc nhóm 5 đơn vị đứng đầu toàn thành phố. Triển khai các sáng kiến trong công tác CCHC, ban hành bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các trường học công lập thuộc quận và triển khai thực hiện. Duy trì thực hiện nghiêm túc đối thoại với nhân dân về TTHC định kỳ, giải đáp những vướng mắc kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về TTHC.

UBND các phường tiếp tục đẩy mạnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện tự kiểm tra công vụ. Duy trì việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy trình của thành phố. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân”. Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, rõ thời gian các bước thực hiện gắn trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan, rút gọn đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết, không chồng chéo, chủ động điều chỉnh kịp thời khi có các căn cứ pháp lý thay đổi; bước đầu thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

3. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2020/NĐ-CP được thực hiện nghiêm túc: Công khai trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, công khai ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án, giải phóng mặt bằng… tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Thường xuyên rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do quận ban hành. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục đổi mới công tác tiếp dân từ quận tới cơ sở, tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân thuận lợi, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cơ quan được quan tâm, chú trọng, nhiều vấn đề bức xúc của Nhân dân được kịp thời giải quyết. Khi có khiếu kiện đông người, kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết triệt để, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trên địa bàn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

4. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính, giám sát việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, 100% CBCCVC có thái độ tinh thần phục vụ nhân dân đúng mực, tận tình, trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, thường xuyên học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng, áp dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính…Công tác kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí chuyên nghiệp do Quận ủy ban hành.

5. Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Long Biên năm 2021”, dưới sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Quận ủy, cùng với sự vào cuộc của UBMTTQ quận, các Ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội quận, UBND quận, UBND các phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chủ đề công tác năm của Quận theo Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020, góp phần nâng cao vai trò công tác dân vận chính quyền.

Ban Dân vận Quận uỷ phối hợp với UBND Quận tổ chức tập huấn thông tin về kế hoạch phát triển KT - XH của Quận phục vụ công tác GPMB tới Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tổ trưởng tổ dân vận 14 phường (436 người). UBND chỉ đạo Cơ quan thường trực GPMB chủ động cung cấp thông tin tới Ban Dân vận, UBMTTQ, các đoàn thể để phục vụ tuyên truyền, vận động các hộ dân trong công tác GPMB. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc, định kỳ hàng tuần báo cáo Thường trực Quận uỷ, hằng tháng báo cáo Ban thường vụ Quận uỷ. Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với hộ dân thuộc diện GPMB dự án đường 40m&48m phường Đức Giang, Ngọc Lâm - Ngọc Thụy, đường 25m Việt Hưng, dự án đường hành lang chân đê phường Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi... tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với những kết quả nổi bật trong năm 2021, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân vào sự điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và chính quyền từ Quận đến phường.

 

Có thể khẳng định, năm 2021, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn quận tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân. Chính quyền các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương và xu thế phát triển của xã hội. Nhận thức và kỹ năng thực hiện công tác dân vận của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được nâng lên; xác định việc vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và tự nguyện, tự giác chấp hành các quy định pháp luật là trách nhiệm.

Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đang từng bước đi vào nền nếp. Các phường trên địa bàn Quận đã tổ chức bộ máy bảo đảm đúng quy định; việc sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ, công chức ở các phường phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn; bộ máy đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ được tăng cường, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân trên địa bàn Quận./.