các bài viết chuyên sâu

Hướng tới 32 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2021)
Ngày đăng 02/12/2021 | 15:39  | Lượt xem: 2476

Ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 6/12 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của Hội.

Sự ra đời của Hội xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của gần 4,2 triệu cựu chiến binh là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng. Đồng thời, sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước. Đồng thời, khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Trải qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc và đều thành công tốt đẹp. Năm 2022, các cấp hội đang chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cùng với sự phát triển của Hội CCB Việt Nam, trong 19 năm xây dựng và phát triển của quận Long Biên, với chức năng, nhiệm vụ của Hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, các cấp hội cựu chiến binh trong toàn quận luôn đoàn kết, gương mẫu, chủ động trong công việc. Bám sát sự chỉ đạo của Thành Hội và thực tiễn địa phương, Hội Cựu chiến binh toàn quận luôn chủ động tham mưu các nhiệm vụ chính trị đột xuất và thường xuyên phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, đồng thời hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của hội hàng năm, trong đó nổi bật là:

Làm tốt công tác vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể kịp thời xử lý kiên quyết, khôn khéo, hiệu quả các vụ việc phức tạp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, động viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đoàn kết trong nội bộ Hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp hội tích cực vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo trong lao động, sản xuất và huy động mọi nguồn lực, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nghèo làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Nhiều mô hình kinh doanh, sản xuất do CCB làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB, gia đình chính sách, đồng thời đóng góp và ủng hộ cho nhiều loại quỹ của địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các ban ngành, đoàn thể tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Các cấp hội đã tổ chức triển khai, hưởng ứng nhiều phong trào với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, như: Cựu chiến binh tham gia tự quản và tuyên truyền giao thông; Cựu chiến binh - thương binh dân vận khéo; câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh…Qua đó thực hiện tốt nhiều cuộc vận động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn; thực hiện Chủ đề hàng năm của quận Long Biên, tiêu biểu như "Hành động vì một Long Biên xanh sạch đẹp"; "Dân vận khéo trong các lĩnh vực GPMB, TTĐT, VSMT…"

Bên cạnh đó, Các cấp hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm đối với việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân, các cấp hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở, đã thu hút, động viên các cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đáng chú ý, các cấp hội luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành đối với người có công; đồng thời phổ biến, triển khai thực hiện đến các tổ chức Hội, hội viên các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành đối với CCB, Cựu quân nhân. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương, cơ quan, đơn vị

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Quận hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương và được Chính phủ, Trung ương Hội và Thành Hội tặng thưởng nhiều danh hiệu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2013; Cờ thi đua của UBND Thành phố năm 2009; Cờ thi đua của Trung ương Hội năm 2019…

Năm 2021, Các cấp Hội trong toàn quận tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là những đóng góp vào thành công Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chung tay, góp sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Long Biên từng bước vượt qua khó khăn, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Năm 2021, các cấp hội cũng từng bước chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022, làm tiền đề hướng tới Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2021, Hội CCB quận Long Biên đang được Thành Hội đề xuất Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2021.

Thời gian tới, Hội CCB quận tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy truyền thống, phẩm chất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và quận Long Biên trong giai đoạn mới.