các bài viết chuyên sâu

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên
Ngày đăng 05/05/2021 | 09:10  | Lượt xem: 2556

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên được thành lập từ tháng 11/2017. Từ khi thành lập có 38 chi bộ với 413 đảng viên; đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ đã có 63 chi bộ trực thuộc  với 701 đảng viên, tăng 25 chi bộ (65,8%) và 288 đảng viên (69,7%) so với ngày đầu thành lập.

 

Mặc dù mới được thành lập, đi vào hoạt động được hơn 3 năm, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã rất coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; coi đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 64 đảng viên mới, trong đó có 03 chủ doanh nghiệp, hàng năm đạt 112-122% chỉ tiêu kế hoạch được giao (liên tục 3 năm liền hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp được Quận ủy giao); là một trong những Đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên mới là chủ doanh nghiệp của Thành phố. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư của nhiều chi bộ được nâng lên rõ rệt, đã coi trọng công tác phát triển đảng viên mới hơn so với thời gian trước đây. Các chi bộđã tiến hành rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn những quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiên nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và doanh nghiệp để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách; cử quần chúng đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, để giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn…; nhiều quần chúng đã có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định. Các chi bộ đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, đảm bảo thời gian theo quy định. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp đã kịp thời phát hiện các đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét công nhận cảm tình Đảng và kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số chi bộ chưa chủ động trong việc kết nạp đảng viên mới; vị trí, vai trò hạt nhân chính trị ở một số chi bộ trong doanh nghiệp chưa thực sự được phát huy; còn một số người lao động còn lo ngại bị gò bó trong khuôn khổ tổ chức hoặc việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị, kiểm điểm hàng năm…ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Ngoài ra, nhiều người lao động thường xuyên phải thay đổi công việc gây khó khăn trong công tác bồi dưỡng kết nạp đảng. Nhiều người học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, chưa kịp kết nạp thì đã chuyển đi nơi khác làm việc.

Nguyên nhân chính của những hạn chế về công tác kết nạp đảng là do: Một số cấp ủy chi bộ, đoàn thể chưa kịp thời quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở một số chi bộ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt để thu hút, tập hợp quần chúng ưu tú; tổ chức đoàn thể ở một số doanh nghiệp cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên vào hoạt động, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; bản thân một số quần chúng ưu tú cũng đôi lúc còn thiếu ý chí phấn đấu vào Đảng.

Để đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong thời gian tới, Đảng ủy Khối đề ra một số giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau:

- Một là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ đối với công tác phát triển đảng viên mới; gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ trong công tác kết nạp đảng viên mới.

- Hai là: Đảng ủy triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; chủ động, sớm ban hành kế hoạch để tập trung chỉ đạo; làm việc trực tiếp với các chi bộ, giao trách nhiệm cho cấp ủy chi bộ (trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ) để thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới.

- Ba là: Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.: Hàng năm Đảng ủy sớm chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn, đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên; đồng thời Ban thường vụ Đảng ủy tiến hành làm việc với các chi bộ để rà soát nguồn quần chúng ưu tú; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về đảng (phù hợp với điều kiện của Đảng bộ Khối).

- Bốn là: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện tốt 2 quy trình ”kết nạp đảng viên mới” và quy trình ”công nhận đảng viên chính thức” do Đảng ủy ban hành. Phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ, hướng dẫn quần chúng ưu tú. Làm tốt việc thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng nhanh, gọn, chính xác vì đây là một trong những việc phải đi nhiều địa phương, nhiều cơ quan, mất khá nhiêu thời gian nên cần cử đảng viên có trách nhiệm, kinh nghiệm thực hiện.

- Năm là: Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội; sự phối hợp của chủ doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên mới (cấp ủy phối hợp chủ doanh nghiệp chú ý xem xét, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp   là đảng viên…).

- Sáu là: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy, các bí thư chi bộ trong công tác phát triển đảng viên mới đồng thời phân công các cấp ủy viên, đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên mới theo hướng rõ người, rõ việc, kiểm soát tiến độ thực hiện…Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đảng viên mới.

- Bảy là: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên mới nói riêng cho các cấp ủy viên, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ: Hàng năm, Đảng ủy phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên; xây dựng quy trình, trang bị hệ thống biểu mẫu khoa học, dễ làm, dễ thực hiện, hiệu quả cho các cấp ủy, chi bộ.

- Tám là: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ thường xuyên cập nhật các hình ảnh kết nạp đảng viên mới tạo thêm phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên mới.

- Chín là: Các chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới trang trọng, tạo sức tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ với đảng viên mới và quần chúng ưu tú trong đơn vị.

- Mười là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác phát triển đảng viên với hình thức phù hợp (có thể đưa vào nghị quyết hàng tháng hoặc vào các dịp sơ kết quý, 6 tháng, năm….).

Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh