các bài viết chuyên sâu

Ngọc Lâm đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 23/04/2021 | 17:14  | Lượt xem: 1235

.

Trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác trang trí, tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, nhận thấy được vai trò và vị trí quan trọng của công tác trang trí, tuyên truyền trong cuộc bầu cử, phường Ngọc Lâm đã tập chung đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Công tác chỉ đạo tuyên truyền: Được sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, ngay khi Quốc hội công bố Nghị quyết về Ngày bầu cử, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã được bắt đầu . UBND phường đã tiến hành rà soát các điểm căng treo và địa điểm các khu vực bỏ phiếu. Thực hiện kế hoạch số 02/KH-TBTTTT ngày 26/2/2021 của Tiểu Ban thông tin tuyên truyền của UBBC Quận Long Biên, Đài truyền thanh phường đã xây dựng kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/3/2021 về việc Kế hoạch Thông tin - Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Công tác tuyên truyền về bầu cử đã tập trung vào những nội dung quan trọng nhất của giai đoạn này:  Đài truyền thanh phường đã mở chuyên mục đặc biệt tuyên truyền hàng ngày và kết quả đạt được là 1750 phút. Nội dung tập trung vào nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội….Đặc biệt công tác tuyên truyền đã nhấn mạnh, phân tích các điểm mới trong Chỉ thị 45-CT/TW, Nghị quyết 97/2019/QH14; các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của HĐND các cấp. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này; tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, ngày bầu cử 23/5- ngày hội toàn dân...  Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền pano tại ngã 3 Vườn hoa Ngọc Lâm 

Pano tuyên truyền tại trụ sở UBND phường

Thực hiện hướng dẫn của Ban tuyên giáo quận ủy Long Biên về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND phường Ngọc Lâm đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử khá phong phú, đa dạng, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân:  Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi trên toàn phường, qua việc tổ chức trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, các NVH TDP trang trọng đảm bảo đúng qui định và tiến độ để niêm yết danh sách cử tri; Đến ngày 13/4/2021, phường đã in ấn, chuyển tới  14 tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, toàn phường có 16.562 cử tri gây được sự chú ý của các tầng lớp nhân đân. Tiến hành đặt vách ngăn, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, đề can hướng dẫn trong phòng bỏ phiếu.   

     Các tổ bầu cử tổ chức căng treo, niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu

Cử tri trên địa bàn quan tâm danh sách cử tri

Quan tâm công tác tuyên truyền cổ động trực quan, phường đã thực hiện căng treo 5 tấm pano lớn tại ngã 3 vườn hoa Ngọc Lâm, trụ sở UBND phường, gần 100 khẩu hiệu căng treo tuyên truyền trên địa bàn phường Ngọc Lâm. 30 băng zôn tại các tuyến đường chính, nhà văn hóa tổ dân phố và điểm niêm yết danh sách cử; 140 cờ các loại. Xây dựng Phương án chi tiết và trang trí theo hướng dẫn của Phòng VHTTTT và UBBC Quận Long Biên tại 14 khu vực bỏ phiếu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền Quận.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền từ nay đến 23/5 và thời gian sau bầu cử, phường Ngọc lâm chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền: Đài truyền  thanh phường, Cổng thông tin điện tử Quận, phường; tuyên truyền lưu động, hay hoạt động văn hóa văn nghệ.... nội dung tuyên truyền tập trung về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử ; tuyên truyền các nội dung và diễn tiến cụ thể về công tác chuẩn bị bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử; tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử. Luôn nêu cao cảnh giác đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch: Các thế lực thù địch và phản động thời gian qua đã tập trung mũi nhọn xuyên tạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 thành công, Ban chỉ đạo phường luôc xác định công tác thông tin, tuyên truyền cần tích cực, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường Ngọc Lâm để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

 

Các tổ công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực niêm yết