các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ phường Thượng Thanh
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:48  | Lượt xem: 695

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), Đảng bộ phường Thượng Thanh đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo;  triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt : Đảng ủy phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương. Đảng ủy phường đã tổ chức các lớp học tập chuyên đề hàng năm với số đảng viên dự họp đạt từ 93% đến 94,11% số đảng viên.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 : Trong 05 năm qua, Đảng ủy và các đoàn thể chính trị phường đã xây dựng 13 văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện, tuyên truyền với nhiều hình thức đã dạng phong phú :  Đăng tải tin, bài hàng ngày trên cổng TTĐT phường, hướng dẫn các ngành, đoàn thể viết bài chuyên sâu về đơn vị mình đăng trên cổng TTĐT. Định hướng nội dung các tin, bài xuất bản trong tuần để các đơn vị thực hiện. Kết quả cổng TTĐT phường đăng tải được 396 tin, bài (có hình ảnh) về các hoạt động thực hiện Nghị quyết lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đài truyền thanh phường phát thanh 291 buổi, mỗi buổi 5-7 phút các nội dung đăng trên cổng TTĐT quận và phường. Qua học tập đã phát hiện, gửi bài viết đăng bản tin nội bộ quận ủy về các gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác như gương đồng chí Phạm Khắc Văn (Bí thư Chi bộ TDP số 3), đồng chí Đỗ Thị Xuân (Bí thư chi bộ TDP số 5), đồng chí Nguyễn Viết Thắng (UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường), đồng chí Tô Đăng Diện (Tổ trưởng tổ 17), đồng chí Mạc Thị Huân (Bí thư chi bộ 21) để giới thiệu đến toàn thể đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đặc biệt tháng 01/2021, Đảng ủy phường đã giới thiệu tập thể chi bộ 21 điểm sáng trong vận dụng học tập và làm theo Bác trên truyền hình “Quốc phòng toàn dân”.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân : Đảng ủy đưa nội dung kiểm điểm Kế hoạch tu dưỡng các nhân vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng đảng viên báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Đảng viên tiếp thu ý kiến đóng góp (Chi bộ có lựa chọn những đảng viên báo cáo trước chi bộ hàng tháng). Trong giao ban hàng tháng các tổ chức đoàn thể giành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến về việc tu dưỡng rèn luyện của đoàn viên, hội viên do mình quản lý. Bàn giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát giúp cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng. Sau 05 năm thực hiện đã có 152 cán bộ đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ được góp ý trong thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy : Hàng năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát với nhiều nội dung, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc  xây dựng, triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 100% các chi bộ với tổng số 168 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các chi bộ đều thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (thông qua sổ nghị quyết của chi bộ), đảng viên viết bài thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị, từng đảng viên đều đăng ký kế hoạch tu dưỡng của cá nhân để phấn đấu, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; chi bộ có đánh giá kết quả tu dưỡng của đảng viên trong chi bộ hàng tháng.

Những mô hình hay, cách làm mới được triển khai thực hiện ở đơn vị : Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đối với người đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch UBND, và đảng viên của 9 chi bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Với cá nhân 02 đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND và đồng chí Phó Bí thư-Chủ tịch UBND : Đối tượng lấy ý kiến 121 người (trong đó có 56 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường và 65 đồng chí là bí thư các chi bộ cơ sở, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận các TDP). Các ý kiến đánh giá và góp ý chủ yếu tập trung vào nội dung sâu sát cơ sở, quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời đối với những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Với chi bộ : Đối tượng lấy ý kiến là các đồng chí đảng viên trong chi bộ  Kết quả việc lấy ý kiến cho thấy các đồng chí đảng viên cơ bản thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng cá nhân đã đăng ký trước chi bộ. Việc xin ý kiến đánh giá đã được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ hơn, nội dung đánh giá và quy trình đánh giá cũng đã sát hơn với từng đảng viên.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thượng Thanh đã đề ra.