các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU phường Gia Thụy 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 04/08/2016 | 23:21  | Lượt xem: 1633

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 05/01/2016 của Đảng ủy phường Gia Thụy về thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được một số kết quả tích cực

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 05/01/2016 của Đảng ủy phường : Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch đến UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, Chính quyền, chi bộ Tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phường; Chỉ đạo UBND phường phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ phận chuyên môn trong đó yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện từng tháng, quý và năm; Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành, tổ chức thực hiện của Chính quyền, của MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng có kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ bộ phận, rõ trách nhiệm, Công tác tăng cường xuống cơ sở, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết công việc, định kỳ kiểm tra việc giải quyết thực hiện của trách nhiệm lãnh đạo từng vị trí người đứng đầu được thực hiện tốt; Tổ chức triển khai đến bộ phận chuyên môn và lãnh đạo các tổ dân phố về nội dung kế hoạch của Đảng ủy .

Trong công tác tuyên truyền : Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy phường, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ văn hóa thông tin viết tin, bài và đài truyền thanh phường phát định kỳ 01 buổi/tuần với thời lượng 15 phút/buổi. Đồng thời thường xuyên triển khai, quán triệt các nội dung của kế hoạch tại các hội nghị của phường; xây dựng các chuyên mục "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị" trên cổng thông tin điện tử phường và đài truyền thanh phường.

Về Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của phường; Tiếp tục duy trì và mở rộng việc thực hiện các mô hình điểm tổ dân phố trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Công tác tổ chức kiện toàn bộ máy luôn được Đảng ủy quan tâm, đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được năng lực quản lý Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa và các hoạt động văn hóa – xã hội,  quản lý TTĐT, TTXD, VSMT . Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong đó thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện có hiệu quả Mô hình hoạt động nhà văn hóa cấp quận của tổ dân phố số 9 và tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình đối với Nhà văn hóa tổ dân phố số 2, Tổ dân phố số 14 và triển khai tới các tổ dân phố còn lại. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT đang được triển khai và nhân rộng, đón nhận sự ủng hộ đồng tình của nhân dân và tiếp tục có sự đổi mới hoạt động nhằm khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng phong phú và hiệu quả

Đảng ủy chỉ đạo UBND phường triển khai thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị", xây dựng phương án khoán quản địa bàn, phân công trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đề án, phương án. Sau khi tổ chức triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến về tình hình TTĐT trên các tuyến phố, giải quyết các vi phạm phức tạp còn tồn tại, các địa bàn giáp ranh, những điểm nóng về TTĐT.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong loại hình mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Công tác giám sát của HĐND, của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy chi bộ tổ dân phố được duy trì : HĐND phường giám sát thường xuyên và đột xuất công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường kịp thời nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của Chính quyền đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và thực thi theo đúng quy định. UB MTTQ phường trong 6 tháng đã kiểm tra 15 đợt về TTĐTvà VSMT, phát hiện 205 vụ vi phạm TTĐT trong đó có 16 điểm tái phạm đã đề nghị với UBND có biện pháp  khắc phục, giám sát và vận động 40 nhà dân đang xây dựng thực hiện tốt các quy định, giám sát dự án cải tạo nâng cấp 25 tuyến ngõ giai đoạn 2; dự án xây dựng Nhà Văn hóa tổ dân phố số 8 và tổ dân phố số 10, góp phần tạo dựng cảnh quan của phường ngày càng thể hiện bộ mặt của đô thị văn minh.

Các chi bộ tổ dân phố thường xuyên và định kỳ hằng tháng đều có báo cáo tổng hợp các vi phạm trong công tác TTĐT, TTXD, VSMT kịp thời, đôn đốc việc tổ chức và kết quả thực hiện của Chính quyền đảm bảo không để các vi phạm trở thành điểm nóng, điểm bức xúc.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện kế hoạch số 30 của Đảng ủy phường vẫn còn một số tồn tại như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường vẫn còn có việc chưa quyết liệt như công tác quản lý trật tự đô thị; Việc thực hiện 5 quy chế dân chủ tại các tổ dân phố hiệu quả chưa cao, chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố. Vì có lúc, có nơi còn chưa thực hiện tốt; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng chợ, việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số vướng mắc đang tiếp tục được phối hợp giải quyết.

Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau :

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Quận ủy-UBND quận, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường bằng các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

2. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phương án khoán quản về công tác quản lý đô thị với nguyên tác xử lý các vị phạm có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa...đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động các lực lượng, các đoàn thể trong công tác xử lý và duy trì đô thị trên các tuyến khoán quản.

3. Tiếp tục duy trì việc thực hiện các mô hình điểm tổ dân phố trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

4. Tiếp tục phối hợp các đoàn thể trong  trong việc thực hiện 5 quy chế dân chủ trong loại hình mới có hiệu quả.

5. Phối hợp với các ngành của quận trong tổ chức thực hiện hiệu quả trên lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung các dự án dân sinh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực tổ 5, 7, 9.

Những giải pháp cần tập trung:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thường trực UBND phường, các bộ phận chuyển môn trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và phân công.

2. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của quận trong việc tổ  chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản...

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, Tổ dân phố của phường trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức phường.