các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của phường Gia Thụy 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 04/08/2016 | 23:21  | Lượt xem: 1746

Thực hiện kế hoạch 29-KH/ĐU ngày 05/01/2016 của Đảng ủy về thực hiện chương trình 02-CTr/QU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020” phường Gia Thụy năm 2016, kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch : Đảng ủy phường đã tổ chức triển khai, quán triệt  HĐND, UBND, UB MTTQ, các ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phường nghiêm túc thực hiện bằng những nội dung cụ thể. Tại các hội nghị giao ban thường kỳ, thực hiện đánh giá các nội dung về cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và thực hiện mô hình cơ quan điện tử, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của quận và của Đảng ủy phường.

Thường xuyên kiểm soát và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Ban chỉ đạo cải cách hành chính thường xuyên đổi mới cách điều hành gắn với việc nâng cao  hiệu quả công việc của Ban chỉ đạo CNTT và  hoạt động của Ban biên tập cổng thông tin điện tử , Ban biên tập đài truyền thanh của phường.

Thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ quy trình giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, đổi mới công tác báo cáo, tăng cường sử dụng trang thiết bị, phương tiện CNTT trong hoạt động hội họp. Nâng cao chất lượng văn bản hành chính đảm bảo rõ người rõ việc, rõ tiến độ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng đối với trách nhiệm người đứng đầu.

Về cải cách thể chế hành chính: Việc xây dựng văn bản được thực hiện và kiểm soát theo đúng quy định về nội dung, thể thức trước khi được ký, lấy số ban hành chính thức.Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND phường ban hành đúng trình tự theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Việc rà soát xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể phường, quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế làm việc của các ban chỉ đạo được bổ sung, kiện toàn kịp thời đáp ứng nhiệm vụ.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính : Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của quận, Đảng ủy, UBND phường đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về khung tiêu chuẩn, kỹ năng chung của từng vị trí việc làm theo từng vị trí cấp trưởng, cấp phó, chuyên viên. Từng cán bộ, công chức căn cứ tiêu chuẩn chung và kỹ năng chung và chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tự xây dựng các yêu cầu về tiêu chuẩn và kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn đối với vị trí mình đảm nhiệm. Đến nay, 100% các cán bộ, công chức, viên chức của phường đã thực hiện xây dựng xong danh mục công việc và tiêu chuẩn vị trí việc làm và quy trình nội bộ.

Đảng ủy chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chữ thập đỏ, hội liên hiệp phụ nữ phường lần thứ III, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Trong đó HĐND phường Gia Thụy khóa III, tại phiên họp thứ nhất HĐND phường đã bầu đủ bộ máy lãnh đạo của HĐND và UBND. Tiếp tục quan tâm công tác cán bộ để ổn định bộ máy tổ chức và thi hành nhiệm vụ của công chức phường.

Về cải cách thủ tục hành chính : Duy trì tốt Mô hình chuẩn Bộ phận" Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính"; Thực hiện việc giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, trong 6 tháng đầu năm phường không có TTHC giải quyết chậm muộn, 100% các ý kiến đánh giá của công dân đều ở mức hài lòng và rất hài lòng. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ, ban hành các quyết định về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu.

Xây dựng, triển khai thực hiện danh mục và các quy trình điều hành chung của Đảng ủy, Chính quyền phường; danh mục, quy trình một số công việc nội bộ của UBMTTQ, các đoàn thể phường. Cụ thể, Đảng ủy đã ban hành 14 quy trình giải quyết công việc nội bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã ban hành tổng số 48 quy trình nội bộ phù hợp với nhiệm vụ của từng tổ chức

Về xây dựng đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm có phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập: Đảng ủy phường chỉ đạo tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, lịch công tác, quy trình giải quyết công việc phù hợp đảm bảo theo đúng chức năng, vị trí, việc làm. Đổi mới công tác kiểm tra công vụ, thực hiện mô hình cơ quan điện tử gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, hợp đồng lao động hàng tháng: Tiếp tục duy trì thực hiện tốt ứng dụng CNTT, Mô hình cơ quan điện tử của phường.

Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng ủy, UBND phường trong việc thực hiện Mô hình cơ quan điện tử của phường chưa đạt yêu cầu đặt ra. Việc chuẩn bị tổ chức một số cuộc họp chưa đảm bảo chất lượng. Ý thức trách nhiệm hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết, kết luận đã ban hành của một số cán bộ, công chức còn chậm. Việc duy trì nề nếp nội quy, quy chế cơ quan có lúc, có đồng chí chưa chấp hành tốt, việc tổ chức tự kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra chéo giữa các bộ phận chưa được thường xuyên ảnh hưởng đến việc thiết lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và khắc phục những nội dung còn tồn tại, trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy phường xác định các nhiệm vụ chủ yếu sau :

1. Trọng tâm cải cách hành chính trong đó xây dựng cơ quan điện tử của phường đạt tiêu trí Quận đề ra, Mô hình  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đạt chuẩn, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/ QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND Thành phố Hà Nội và triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính  dịch vụ công mức độ 3, 4 đồng thời với việc thí điểm thu thập số hóa dữ liệu công dân.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể và Chính quyền.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn theo vị trí việc làm có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được tuyên truyền, giáo dục thực hiện tốt cam kết đã ký.

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đối với cán bộ tổ dân phố và khuyến khích nhân dân tiếp cận thông tin, tuyên truyền, phổ biến Pháp luật của phường qua hệ thống Cổng thông tin điện tử của Quận và phường.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò gương mẫu người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công  sở.